ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه نبی لو، مهران آرین، پیمان افضل، احمد ادیب، احمد کاظمی مهرنیا، (1397). ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی، به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 181-190. magiran.com/p1880183
, (2018). The relationship between Fe mineralization and the basement linear structures using multi fractal modelling in the Bafgh area, central Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 181-190. magiran.com/p1880183
معصومه نبی لو، مهران آرین، پیمان افضل، احمد ادیب، احمد کاظمی مهرنیا، ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی، به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 181-190. magiran.com/p1880183
, The relationship between Fe mineralization and the basement linear structures using multi fractal modelling in the Bafgh area, central Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 181-190. magiran.com/p1880183
معصومه نبی لو، مهران آرین، پیمان افضل، احمد ادیب، احمد کاظمی مهرنیا، "ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی، به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 181-190. magiran.com/p1880183
, "The relationship between Fe mineralization and the basement linear structures using multi fractal modelling in the Bafgh area, central Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 181-190. magiran.com/p1880183
معصومه نبی لو، مهران آرین، پیمان افضل، احمد ادیب، احمد کاظمی مهرنیا، (1397). 'ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی، به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.181-190. magiran.com/p1880183
, (2018). 'The relationship between Fe mineralization and the basement linear structures using multi fractal modelling in the Bafgh area, central Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.181-190. magiran.com/p1880183
معصومه نبی لو؛ مهران آرین؛ پیمان افضل؛ احمد ادیب؛ احمد کاظمی مهرنیا. "ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی، به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 181-190. magiran.com/p1880183
. "The relationship between Fe mineralization and the basement linear structures using multi fractal modelling in the Bafgh area, central Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 181-190. magiran.com/p1880183
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال