ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریوش لیاقت زاده، مجید شاه پسندزاده، مهدی هنرمند، حمید احمدی پور، (1397). تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه- فاریاب، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 201-212. magiran.com/p1880194
, (2018). Structural evolution of the western part of Dehsheikh Ultramafic-Mafic complex, Esfandagheh-Faryab ophiolitic mélange belt, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 201-212. magiran.com/p1880194
پریوش لیاقت زاده، مجید شاه پسندزاده، مهدی هنرمند، حمید احمدی پور، تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه- فاریاب. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 201-212. magiran.com/p1880194
, Structural evolution of the western part of Dehsheikh Ultramafic-Mafic complex, Esfandagheh-Faryab ophiolitic mélange belt, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 201-212. magiran.com/p1880194
پریوش لیاقت زاده، مجید شاه پسندزاده، مهدی هنرمند، حمید احمدی پور، "تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه- فاریاب"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 201-212. magiran.com/p1880194
, "Structural evolution of the western part of Dehsheikh Ultramafic-Mafic complex, Esfandagheh-Faryab ophiolitic mélange belt", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 201-212. magiran.com/p1880194
پریوش لیاقت زاده، مجید شاه پسندزاده، مهدی هنرمند، حمید احمدی پور، (1397). 'تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه- فاریاب'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.201-212. magiran.com/p1880194
, (2018). 'Structural evolution of the western part of Dehsheikh Ultramafic-Mafic complex, Esfandagheh-Faryab ophiolitic mélange belt', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.201-212. magiran.com/p1880194
پریوش لیاقت زاده؛ مجید شاه پسندزاده؛ مهدی هنرمند؛ حمید احمدی پور. "تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه- فاریاب". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 201-212. magiran.com/p1880194
. "Structural evolution of the western part of Dehsheikh Ultramafic-Mafic complex, Esfandagheh-Faryab ophiolitic mélange belt", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 201-212. magiran.com/p1880194
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال