ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی موحدنیا، ابراهیم راستاد، عبدالرحمان رجبی، فرانسیسکو ژاویر گونزالز سانز، (1397). شواهد گسلش همزمان با رسوب گذاری و محیط تشکیل احیایی در کانسار روی و سرب تیپ رسوبی- بروندمی آب باغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج- سیرجان، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 233-244. magiran.com/p1880213
, (2018). Evidence for syn-sedimentary faulting and reduced formation environment of the Ab-Bagh SEDEX-type Zn-Pb deposit, South of Shahreza, Sanandaj-Sirjan zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 233-244. magiran.com/p1880213
مهدی موحدنیا، ابراهیم راستاد، عبدالرحمان رجبی، فرانسیسکو ژاویر گونزالز سانز، شواهد گسلش همزمان با رسوب گذاری و محیط تشکیل احیایی در کانسار روی و سرب تیپ رسوبی- بروندمی آب باغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج- سیرجان. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 233-244. magiran.com/p1880213
, Evidence for syn-sedimentary faulting and reduced formation environment of the Ab-Bagh SEDEX-type Zn-Pb deposit, South of Shahreza, Sanandaj-Sirjan zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 233-244. magiran.com/p1880213
مهدی موحدنیا، ابراهیم راستاد، عبدالرحمان رجبی، فرانسیسکو ژاویر گونزالز سانز، "شواهد گسلش همزمان با رسوب گذاری و محیط تشکیل احیایی در کانسار روی و سرب تیپ رسوبی- بروندمی آب باغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج- سیرجان"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 233-244. magiran.com/p1880213
, "Evidence for syn-sedimentary faulting and reduced formation environment of the Ab-Bagh SEDEX-type Zn-Pb deposit, South of Shahreza, Sanandaj-Sirjan zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 233-244. magiran.com/p1880213
مهدی موحدنیا، ابراهیم راستاد، عبدالرحمان رجبی، فرانسیسکو ژاویر گونزالز سانز، (1397). 'شواهد گسلش همزمان با رسوب گذاری و محیط تشکیل احیایی در کانسار روی و سرب تیپ رسوبی- بروندمی آب باغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج- سیرجان'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.233-244. magiran.com/p1880213
, (2018). 'Evidence for syn-sedimentary faulting and reduced formation environment of the Ab-Bagh SEDEX-type Zn-Pb deposit, South of Shahreza, Sanandaj-Sirjan zone', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.233-244. magiran.com/p1880213
مهدی موحدنیا؛ ابراهیم راستاد؛ عبدالرحمان رجبی؛ فرانسیسکو ژاویر گونزالز سانز. "شواهد گسلش همزمان با رسوب گذاری و محیط تشکیل احیایی در کانسار روی و سرب تیپ رسوبی- بروندمی آب باغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج- سیرجان". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 233-244. magiran.com/p1880213
. "Evidence for syn-sedimentary faulting and reduced formation environment of the Ab-Bagh SEDEX-type Zn-Pb deposit, South of Shahreza, Sanandaj-Sirjan zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 233-244. magiran.com/p1880213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال