ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول سپهری راد، سعید علیرضایی، امیرمرتضی عظیم زاده، (1397). دگرسانی گرمابی در کانسار آهن-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 257-268. magiran.com/p1880234
Seoehri Rad, (2018). Hydrothermal alteration in the Gazestan magnetite-apatite deposit and comparison with other Kiruna-type iron deposits in the Bafq district, Central Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 257-268. magiran.com/p1880234
رسول سپهری راد، سعید علیرضایی، امیرمرتضی عظیم زاده، دگرسانی گرمابی در کانسار آهن-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 257-268. magiran.com/p1880234
Seoehri Rad, Hydrothermal alteration in the Gazestan magnetite-apatite deposit and comparison with other Kiruna-type iron deposits in the Bafq district, Central Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 257-268. magiran.com/p1880234
رسول سپهری راد، سعید علیرضایی، امیرمرتضی عظیم زاده، "دگرسانی گرمابی در کانسار آهن-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 257-268. magiran.com/p1880234
Seoehri Rad, "Hydrothermal alteration in the Gazestan magnetite-apatite deposit and comparison with other Kiruna-type iron deposits in the Bafq district, Central Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 257-268. magiran.com/p1880234
رسول سپهری راد، سعید علیرضایی، امیرمرتضی عظیم زاده، (1397). 'دگرسانی گرمابی در کانسار آهن-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.257-268. magiran.com/p1880234
Seoehri Rad, (2018). 'Hydrothermal alteration in the Gazestan magnetite-apatite deposit and comparison with other Kiruna-type iron deposits in the Bafq district, Central Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.257-268. magiran.com/p1880234
رسول سپهری راد؛ سعید علیرضایی؛ امیرمرتضی عظیم زاده. "دگرسانی گرمابی در کانسار آهن-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 257-268. magiran.com/p1880234
Seoehri Rad. "Hydrothermal alteration in the Gazestan magnetite-apatite deposit and comparison with other Kiruna-type iron deposits in the Bafq district, Central Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 257-268. magiran.com/p1880234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال