ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازنین محبوبی مطلق، احمد رضا محبوبی اردکانی، (1397). بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 281-292. magiran.com/p1880248
, (2018). Evaluation of the effect of adding lime to shear strength parameters of clay- geosynthetic interface, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 281-292. magiran.com/p1880248
نازنین محبوبی مطلق، احمد رضا محبوبی اردکانی، بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 281-292. magiran.com/p1880248
, Evaluation of the effect of adding lime to shear strength parameters of clay- geosynthetic interface, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 281-292. magiran.com/p1880248
نازنین محبوبی مطلق، احمد رضا محبوبی اردکانی، "بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 281-292. magiran.com/p1880248
, "Evaluation of the effect of adding lime to shear strength parameters of clay- geosynthetic interface", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 281-292. magiran.com/p1880248
نازنین محبوبی مطلق، احمد رضا محبوبی اردکانی، (1397). 'بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.281-292. magiran.com/p1880248
, (2018). 'Evaluation of the effect of adding lime to shear strength parameters of clay- geosynthetic interface', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.281-292. magiran.com/p1880248
نازنین محبوبی مطلق؛ احمد رضا محبوبی اردکانی. "بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 281-292. magiran.com/p1880248
. "Evaluation of the effect of adding lime to shear strength parameters of clay- geosynthetic interface", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 281-292. magiran.com/p1880248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال