ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سلطانی نجف آبادی، سیداحمد بابازاده، محسن آل علی، برزو عسگری پیربلوطی، (1397). ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 115-124. magiran.com/p1880264
, (2018). Microfacies and sedimentary environment of Jahrom Formation in Saldoran and Dasht- Zari sectione, Shahr-e-Kord, high Zagros, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 115-124. magiran.com/p1880264
مریم سلطانی نجف آبادی، سیداحمد بابازاده، محسن آل علی، برزو عسگری پیربلوطی، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 115-124. magiran.com/p1880264
, Microfacies and sedimentary environment of Jahrom Formation in Saldoran and Dasht- Zari sectione, Shahr-e-Kord, high Zagros, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 115-124. magiran.com/p1880264
مریم سلطانی نجف آبادی، سیداحمد بابازاده، محسن آل علی، برزو عسگری پیربلوطی، "ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 115-124. magiran.com/p1880264
, "Microfacies and sedimentary environment of Jahrom Formation in Saldoran and Dasht- Zari sectione, Shahr-e-Kord, high Zagros", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 115-124. magiran.com/p1880264
مریم سلطانی نجف آبادی، سیداحمد بابازاده، محسن آل علی، برزو عسگری پیربلوطی، (1397). 'ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.115-124. magiran.com/p1880264
, (2018). 'Microfacies and sedimentary environment of Jahrom Formation in Saldoran and Dasht- Zari sectione, Shahr-e-Kord, high Zagros', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.115-124. magiran.com/p1880264
مریم سلطانی نجف آبادی؛ سیداحمد بابازاده؛ محسن آل علی؛ برزو عسگری پیربلوطی. "ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 115-124. magiran.com/p1880264
. "Microfacies and sedimentary environment of Jahrom Formation in Saldoran and Dasht- Zari sectione, Shahr-e-Kord, high Zagros", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 115-124. magiran.com/p1880264
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال