ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا رحمانی، ابراهیم محمدی گل تپه ، (1397). نقش قارچ اندوفیتPirifomospora indica بر میزان گلدهی و پارامترهای رشدی ریشه گیاه توت¬فرنگی در کشت هیدروپونیک، نشریه علوم باغبانی، 32(2)، 239-249. magiran.com/p1880378
Hamidreza Rahmani , Ebrahim Mohammadi Goltapeh , (2018). Effect of Endophytic Fungi Pirifomospora indica on Flowering and Root Growth Parameters of Strawberry in Hydroponic Culture, Journal of horticulture science, 32(2), 239-249. magiran.com/p1880378
حمیدرضا رحمانی، ابراهیم محمدی گل تپه ، نقش قارچ اندوفیتPirifomospora indica بر میزان گلدهی و پارامترهای رشدی ریشه گیاه توت¬فرنگی در کشت هیدروپونیک. نشریه علوم باغبانی، 1397؛ 32(2): 239-249. magiran.com/p1880378
Hamidreza Rahmani , Ebrahim Mohammadi Goltapeh , Effect of Endophytic Fungi Pirifomospora indica on Flowering and Root Growth Parameters of Strawberry in Hydroponic Culture, Journal of horticulture science, 2018; 32(2): 239-249. magiran.com/p1880378
حمیدرضا رحمانی، ابراهیم محمدی گل تپه ، "نقش قارچ اندوفیتPirifomospora indica بر میزان گلدهی و پارامترهای رشدی ریشه گیاه توت¬فرنگی در کشت هیدروپونیک"، نشریه علوم باغبانی 32، شماره 2 (1397): 239-249. magiran.com/p1880378
Hamidreza Rahmani , Ebrahim Mohammadi Goltapeh , "Effect of Endophytic Fungi Pirifomospora indica on Flowering and Root Growth Parameters of Strawberry in Hydroponic Culture", Journal of horticulture science 32, no.2 (2018): 239-249. magiran.com/p1880378
حمیدرضا رحمانی، ابراهیم محمدی گل تپه ، (1397). 'نقش قارچ اندوفیتPirifomospora indica بر میزان گلدهی و پارامترهای رشدی ریشه گیاه توت¬فرنگی در کشت هیدروپونیک'، نشریه علوم باغبانی، 32(2)، صص.239-249. magiran.com/p1880378
Hamidreza Rahmani , Ebrahim Mohammadi Goltapeh , (2018). 'Effect of Endophytic Fungi Pirifomospora indica on Flowering and Root Growth Parameters of Strawberry in Hydroponic Culture', Journal of horticulture science, 32(2), pp.239-249. magiran.com/p1880378
حمیدرضا رحمانی؛ ابراهیم محمدی گل تپه . "نقش قارچ اندوفیتPirifomospora indica بر میزان گلدهی و پارامترهای رشدی ریشه گیاه توت¬فرنگی در کشت هیدروپونیک". نشریه علوم باغبانی، 32 ،2 ، 1397، 239-249. magiran.com/p1880378
Hamidreza Rahmani ; Ebrahim Mohammadi Goltapeh . "Effect of Endophytic Fungi Pirifomospora indica on Flowering and Root Growth Parameters of Strawberry in Hydroponic Culture", Journal of horticulture science, 32, 2, 2018, 239-249. magiran.com/p1880378
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال