ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نمامعلی آزادی، امیر محمدی، جمیله مجیدی، یونس حمه صادقی، علی منصوری، برهان منصوری ، (1397). ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر سنندج و ارتباط آن با بیماریهای قلبی? تنفسی و تولد زودرس در سال های 1394 و 1395، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23(4)، 1-13. magiran.com/p1880638
Nammamali Azadi Dr, Amir Mohammadi Mr, Jameheh Majidi (Ms), Younes Hamesadeghi Mr, Ali Mansouri Mr, Borhan Mansouri Dr , (2018). Assessment of urban air quality in Sanandaj city and attribution of cardiovascular- respiratory diseases, and preterm birth in 2015-16, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 23(4), 1-13. magiran.com/p1880638
نمامعلی آزادی، امیر محمدی، جمیله مجیدی، یونس حمه صادقی، علی منصوری، برهان منصوری ، ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر سنندج و ارتباط آن با بیماریهای قلبی? تنفسی و تولد زودرس در سال های 1394 و 1395. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1397؛ 23(4): 1-13. magiran.com/p1880638
Nammamali Azadi Dr, Amir Mohammadi Mr, Jameheh Majidi (Ms), Younes Hamesadeghi Mr, Ali Mansouri Mr, Borhan Mansouri Dr , Assessment of urban air quality in Sanandaj city and attribution of cardiovascular- respiratory diseases, and preterm birth in 2015-16, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2018; 23(4): 1-13. magiran.com/p1880638
نمامعلی آزادی، امیر محمدی، جمیله مجیدی، یونس حمه صادقی، علی منصوری، برهان منصوری ، "ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر سنندج و ارتباط آن با بیماریهای قلبی? تنفسی و تولد زودرس در سال های 1394 و 1395"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 23، شماره 4 (1397): 1-13. magiran.com/p1880638
Nammamali Azadi Dr, Amir Mohammadi Mr, Jameheh Majidi (Ms), Younes Hamesadeghi Mr, Ali Mansouri Mr, Borhan Mansouri Dr , "Assessment of urban air quality in Sanandaj city and attribution of cardiovascular- respiratory diseases, and preterm birth in 2015-16", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 23, no.4 (2018): 1-13. magiran.com/p1880638
نمامعلی آزادی، امیر محمدی، جمیله مجیدی، یونس حمه صادقی، علی منصوری، برهان منصوری ، (1397). 'ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر سنندج و ارتباط آن با بیماریهای قلبی? تنفسی و تولد زودرس در سال های 1394 و 1395'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23(4)، صص.1-13. magiran.com/p1880638
Nammamali Azadi Dr, Amir Mohammadi Mr, Jameheh Majidi (Ms), Younes Hamesadeghi Mr, Ali Mansouri Mr, Borhan Mansouri Dr , (2018). 'Assessment of urban air quality in Sanandaj city and attribution of cardiovascular- respiratory diseases, and preterm birth in 2015-16', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 23(4), pp.1-13. magiran.com/p1880638
نمامعلی آزادی؛ امیر محمدی؛ جمیله مجیدی؛ یونس حمه صادقی؛ علی منصوری؛ برهان منصوری . "ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر سنندج و ارتباط آن با بیماریهای قلبی? تنفسی و تولد زودرس در سال های 1394 و 1395". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23 ،4 ، 1397، 1-13. magiran.com/p1880638
Nammamali Azadi Dr; Amir Mohammadi Mr; Jameheh Majidi (Ms); Younes Hamesadeghi Mr; Ali Mansouri Mr; Borhan Mansouri Dr . "Assessment of urban air quality in Sanandaj city and attribution of cardiovascular- respiratory diseases, and preterm birth in 2015-16", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 23, 4, 2018, 1-13. magiran.com/p1880638
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال