ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر طل، بهرام محبی، مهدی یاسری، مریم صبوری، الهام شکیبازاده، (1397). عوامل پیش گویی کننده توانمندی دریافت مراقبت سلامت در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16(2)، 51-66. magiran.com/p1881991
Azar Tol, Bahram Mohebbi, Mehdi Yaseri, Maryam Sabouri, Elham Shakibazadeh , (2018). Predictors of Empowerment of Reproductive-Age Women Referring to Health Centers in South Tehran to Receive Health Care Services, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16(2), 51-66. magiran.com/p1881991
آذر طل، بهرام محبی، مهدی یاسری، مریم صبوری، الهام شکیبازاده، عوامل پیش گویی کننده توانمندی دریافت مراقبت سلامت در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1397؛ 16(2): 51-66. magiran.com/p1881991
Azar Tol, Bahram Mohebbi, Mehdi Yaseri, Maryam Sabouri, Elham Shakibazadeh , Predictors of Empowerment of Reproductive-Age Women Referring to Health Centers in South Tehran to Receive Health Care Services, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2018; 16(2): 51-66. magiran.com/p1881991
آذر طل، بهرام محبی، مهدی یاسری، مریم صبوری، الهام شکیبازاده، "عوامل پیش گویی کننده توانمندی دریافت مراقبت سلامت در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 16، شماره 2 (1397): 51-66. magiran.com/p1881991
Azar Tol, Bahram Mohebbi, Mehdi Yaseri, Maryam Sabouri, Elham Shakibazadeh , "Predictors of Empowerment of Reproductive-Age Women Referring to Health Centers in South Tehran to Receive Health Care Services", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 16, no.2 (2018): 51-66. magiran.com/p1881991
آذر طل، بهرام محبی، مهدی یاسری، مریم صبوری، الهام شکیبازاده، (1397). 'عوامل پیش گویی کننده توانمندی دریافت مراقبت سلامت در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16(2)، صص.51-66. magiran.com/p1881991
Azar Tol, Bahram Mohebbi, Mehdi Yaseri, Maryam Sabouri, Elham Shakibazadeh , (2018). 'Predictors of Empowerment of Reproductive-Age Women Referring to Health Centers in South Tehran to Receive Health Care Services', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16(2), pp.51-66. magiran.com/p1881991
آذر طل؛ بهرام محبی؛ مهدی یاسری؛ مریم صبوری؛ الهام شکیبازاده. "عوامل پیش گویی کننده توانمندی دریافت مراقبت سلامت در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16 ،2 ، 1397، 51-66. magiran.com/p1881991
Azar Tol; Bahram Mohebbi; Mehdi Yaseri; Maryam Sabouri; Elham Shakibazadeh . "Predictors of Empowerment of Reproductive-Age Women Referring to Health Centers in South Tehran to Receive Health Care Services", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16, 2, 2018, 51-66. magiran.com/p1881991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال