ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر یوسفلی ، (1397). ارائه سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه هیبریدی برای مسئله EOQ به فرم برنامه‎ریزی هندسی پوزینمیال با محدودیت خطی، نشریه مدیریت صنعتی، 10(28)، 139-160. magiran.com/p1882038
Amir Yousefli , (2018). Hybrid Rule-Based Decision Support System to the EOQ Problem in the Form of Posynomial Geometric Programming Formulation with Linear Constraints, Journal of Industrial Management, 10(28), 139-160. magiran.com/p1882038
امیر یوسفلی ، ارائه سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه هیبریدی برای مسئله EOQ به فرم برنامه‎ریزی هندسی پوزینمیال با محدودیت خطی. نشریه مدیریت صنعتی، 1397؛ 10(28): 139-160. magiran.com/p1882038
Amir Yousefli , Hybrid Rule-Based Decision Support System to the EOQ Problem in the Form of Posynomial Geometric Programming Formulation with Linear Constraints, Journal of Industrial Management, 2018; 10(28): 139-160. magiran.com/p1882038
امیر یوسفلی ، "ارائه سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه هیبریدی برای مسئله EOQ به فرم برنامه‎ریزی هندسی پوزینمیال با محدودیت خطی"، نشریه مدیریت صنعتی 10، شماره 28 (1397): 139-160. magiran.com/p1882038
Amir Yousefli , "Hybrid Rule-Based Decision Support System to the EOQ Problem in the Form of Posynomial Geometric Programming Formulation with Linear Constraints", Journal of Industrial Management 10, no.28 (2018): 139-160. magiran.com/p1882038
امیر یوسفلی ، (1397). 'ارائه سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه هیبریدی برای مسئله EOQ به فرم برنامه‎ریزی هندسی پوزینمیال با محدودیت خطی'، نشریه مدیریت صنعتی، 10(28)، صص.139-160. magiran.com/p1882038
Amir Yousefli , (2018). 'Hybrid Rule-Based Decision Support System to the EOQ Problem in the Form of Posynomial Geometric Programming Formulation with Linear Constraints', Journal of Industrial Management, 10(28), pp.139-160. magiran.com/p1882038
امیر یوسفلی . "ارائه سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه هیبریدی برای مسئله EOQ به فرم برنامه‎ریزی هندسی پوزینمیال با محدودیت خطی". نشریه مدیریت صنعتی، 10 ،28 ، 1397، 139-160. magiran.com/p1882038
Amir Yousefli . "Hybrid Rule-Based Decision Support System to the EOQ Problem in the Form of Posynomial Geometric Programming Formulation with Linear Constraints", Journal of Industrial Management, 10, 28, 2018, 139-160. magiran.com/p1882038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال