ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا مهرگان، احمد جعفرنژاد، میلاد محمدی ، (1397). ارائه مدل چندهدفه برای حمل ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی)، نشریه مدیریت صنعتی، 10(29)، 201-220. magiran.com/p1882064
Mohammadreza Mehregan, Ahmad Jafarnezhad, Milad Mohammadi , (2018). Proposing a Multi-objective Model for Ground Transportation of Hazardous Materials in the Hub Network (Case Study: National Iranian Oil Products Distribution Company), Journal of Industrial Management, 10(29), 201-220. magiran.com/p1882064
محمدرضا مهرگان، احمد جعفرنژاد، میلاد محمدی ، ارائه مدل چندهدفه برای حمل ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی). نشریه مدیریت صنعتی، 1397؛ 10(29): 201-220. magiran.com/p1882064
Mohammadreza Mehregan, Ahmad Jafarnezhad, Milad Mohammadi , Proposing a Multi-objective Model for Ground Transportation of Hazardous Materials in the Hub Network (Case Study: National Iranian Oil Products Distribution Company), Journal of Industrial Management, 2018; 10(29): 201-220. magiran.com/p1882064
محمدرضا مهرگان، احمد جعفرنژاد، میلاد محمدی ، "ارائه مدل چندهدفه برای حمل ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی)"، نشریه مدیریت صنعتی 10، شماره 29 (1397): 201-220. magiran.com/p1882064
Mohammadreza Mehregan, Ahmad Jafarnezhad, Milad Mohammadi , "Proposing a Multi-objective Model for Ground Transportation of Hazardous Materials in the Hub Network (Case Study: National Iranian Oil Products Distribution Company)", Journal of Industrial Management 10, no.29 (2018): 201-220. magiran.com/p1882064
محمدرضا مهرگان، احمد جعفرنژاد، میلاد محمدی ، (1397). 'ارائه مدل چندهدفه برای حمل ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی)'، نشریه مدیریت صنعتی، 10(29)، صص.201-220. magiran.com/p1882064
Mohammadreza Mehregan, Ahmad Jafarnezhad, Milad Mohammadi , (2018). 'Proposing a Multi-objective Model for Ground Transportation of Hazardous Materials in the Hub Network (Case Study: National Iranian Oil Products Distribution Company)', Journal of Industrial Management, 10(29), pp.201-220. magiran.com/p1882064
محمدرضا مهرگان؛ احمد جعفرنژاد؛ میلاد محمدی . "ارائه مدل چندهدفه برای حمل ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی)". نشریه مدیریت صنعتی، 10 ،29 ، 1397، 201-220. magiran.com/p1882064
Mohammadreza Mehregan; Ahmad Jafarnezhad; Milad Mohammadi . "Proposing a Multi-objective Model for Ground Transportation of Hazardous Materials in the Hub Network (Case Study: National Iranian Oil Products Distribution Company)", Journal of Industrial Management, 10, 29, 2018, 201-220. magiran.com/p1882064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال