ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل آذر، علیرضا سارنج ، علی اصغر صادقی مقدم، علی رجب زاده، هاشم معزز، (1397). مدل سازی عامل گرای رفتار سهام داران در بازار سرمایه ایران، نشریه تحقیقات مالی، 20(50)، 130-150. magiran.com/p1882103
Adel Azar, Alireza Saranj , Ali Asghar Sadeghi Moghadam, Ali Rajabzadeh, Hashem Moazzez, (2018). The Agent-based modeling of stockholders? behavior in Iranian capital market, Financial Research, 20(50), 130-150. magiran.com/p1882103
عادل آذر، علیرضا سارنج ، علی اصغر صادقی مقدم، علی رجب زاده، هاشم معزز، مدل سازی عامل گرای رفتار سهام داران در بازار سرمایه ایران. نشریه تحقیقات مالی، 1397؛ 20(50): 130-150. magiran.com/p1882103
Adel Azar, Alireza Saranj , Ali Asghar Sadeghi Moghadam, Ali Rajabzadeh, Hashem Moazzez, The Agent-based modeling of stockholders? behavior in Iranian capital market, Financial Research, 2018; 20(50): 130-150. magiran.com/p1882103
عادل آذر، علیرضا سارنج ، علی اصغر صادقی مقدم، علی رجب زاده، هاشم معزز، "مدل سازی عامل گرای رفتار سهام داران در بازار سرمایه ایران"، نشریه تحقیقات مالی 20، شماره 50 (1397): 130-150. magiran.com/p1882103
Adel Azar, Alireza Saranj , Ali Asghar Sadeghi Moghadam, Ali Rajabzadeh, Hashem Moazzez, "The Agent-based modeling of stockholders? behavior in Iranian capital market", Financial Research 20, no.50 (2018): 130-150. magiran.com/p1882103
عادل آذر، علیرضا سارنج ، علی اصغر صادقی مقدم، علی رجب زاده، هاشم معزز، (1397). 'مدل سازی عامل گرای رفتار سهام داران در بازار سرمایه ایران'، نشریه تحقیقات مالی، 20(50)، صص.130-150. magiran.com/p1882103
Adel Azar, Alireza Saranj , Ali Asghar Sadeghi Moghadam, Ali Rajabzadeh, Hashem Moazzez, (2018). 'The Agent-based modeling of stockholders? behavior in Iranian capital market', Financial Research, 20(50), pp.130-150. magiran.com/p1882103
عادل آذر؛ علیرضا سارنج ؛ علی اصغر صادقی مقدم؛ علی رجب زاده؛ هاشم معزز. "مدل سازی عامل گرای رفتار سهام داران در بازار سرمایه ایران". نشریه تحقیقات مالی، 20 ،50 ، 1397، 130-150. magiran.com/p1882103
Adel Azar; Alireza Saranj ; Ali Asghar Sadeghi Moghadam; Ali Rajabzadeh; Hashem Moazzez. "The Agent-based modeling of stockholders? behavior in Iranian capital market", Financial Research, 20, 50, 2018, 130-150. magiran.com/p1882103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال