ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد تاتار ، شاهرخ پوربیرانوند ، (1397). بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها و بردارهای سرعت GPS، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 57-66. magiran.com/p1882268
Mohammad Tatar , Shahrokh Pourbeyranvand, (2018). Investigation of stress and strain rate variations in the Central Alborz by using earthquake focal mechanisms and GPS velocity vector data, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 57-66. magiran.com/p1882268
محمد تاتار ، شاهرخ پوربیرانوند ، بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها و بردارهای سرعت GPS. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 57-66. magiran.com/p1882268
Mohammad Tatar , Shahrokh Pourbeyranvand, Investigation of stress and strain rate variations in the Central Alborz by using earthquake focal mechanisms and GPS velocity vector data, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 57-66. magiran.com/p1882268
محمد تاتار ، شاهرخ پوربیرانوند ، "بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها و بردارهای سرعت GPS"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 57-66. magiran.com/p1882268
Mohammad Tatar , Shahrokh Pourbeyranvand, "Investigation of stress and strain rate variations in the Central Alborz by using earthquake focal mechanisms and GPS velocity vector data", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 57-66. magiran.com/p1882268
محمد تاتار ، شاهرخ پوربیرانوند ، (1397). 'بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها و بردارهای سرعت GPS'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.57-66. magiran.com/p1882268
Mohammad Tatar , Shahrokh Pourbeyranvand, (2018). 'Investigation of stress and strain rate variations in the Central Alborz by using earthquake focal mechanisms and GPS velocity vector data', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.57-66. magiran.com/p1882268
محمد تاتار ؛ شاهرخ پوربیرانوند . "بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها و بردارهای سرعت GPS". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 57-66. magiran.com/p1882268
Mohammad Tatar ; Shahrokh Pourbeyranvand. "Investigation of stress and strain rate variations in the Central Alborz by using earthquake focal mechanisms and GPS velocity vector data", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 57-66. magiran.com/p1882268
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال