ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا افتخاری، محسن مؤید ، محمدرضا حسین زاده ، (1397). بررسی ژنز تورمالین های منطقه شربیت (شمال شرق اهر- آذربایجان شرقی) و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرآیندهای تشکیل تورمالین، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 67-74. magiran.com/p1882270
Mitra Eftekhari, Mohsen Moayyed , Mohammad reza Hosseinzadeh, (2018). Studying the genesis of tourmaline and behaviour of rare earth elements during formation of tourmaline in Shirbit Area (Northeast Ahar, East Azarbaijan), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 67-74. magiran.com/p1882270
میترا افتخاری، محسن مؤید ، محمدرضا حسین زاده ، بررسی ژنز تورمالین های منطقه شربیت (شمال شرق اهر- آذربایجان شرقی) و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرآیندهای تشکیل تورمالین. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 67-74. magiran.com/p1882270
Mitra Eftekhari, Mohsen Moayyed , Mohammad reza Hosseinzadeh, Studying the genesis of tourmaline and behaviour of rare earth elements during formation of tourmaline in Shirbit Area (Northeast Ahar, East Azarbaijan), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 67-74. magiran.com/p1882270
میترا افتخاری، محسن مؤید ، محمدرضا حسین زاده ، "بررسی ژنز تورمالین های منطقه شربیت (شمال شرق اهر- آذربایجان شرقی) و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرآیندهای تشکیل تورمالین"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 67-74. magiran.com/p1882270
Mitra Eftekhari, Mohsen Moayyed , Mohammad reza Hosseinzadeh, "Studying the genesis of tourmaline and behaviour of rare earth elements during formation of tourmaline in Shirbit Area (Northeast Ahar, East Azarbaijan)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 67-74. magiran.com/p1882270
میترا افتخاری، محسن مؤید ، محمدرضا حسین زاده ، (1397). 'بررسی ژنز تورمالین های منطقه شربیت (شمال شرق اهر- آذربایجان شرقی) و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرآیندهای تشکیل تورمالین'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.67-74. magiran.com/p1882270
Mitra Eftekhari, Mohsen Moayyed , Mohammad reza Hosseinzadeh, (2018). 'Studying the genesis of tourmaline and behaviour of rare earth elements during formation of tourmaline in Shirbit Area (Northeast Ahar, East Azarbaijan)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.67-74. magiran.com/p1882270
میترا افتخاری؛ محسن مؤید ؛ محمدرضا حسین زاده . "بررسی ژنز تورمالین های منطقه شربیت (شمال شرق اهر- آذربایجان شرقی) و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرآیندهای تشکیل تورمالین". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 67-74. magiran.com/p1882270
Mitra Eftekhari; Mohsen Moayyed ; Mohammad reza Hosseinzadeh. "Studying the genesis of tourmaline and behaviour of rare earth elements during formation of tourmaline in Shirbit Area (Northeast Ahar, East Azarbaijan)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 67-74. magiran.com/p1882270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال