ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد زندمقدم، (1397). آنالیز رخساره های اوولیتی سازند بادامو در جنوب شرق کرمان، جنوب بلوک طبس: الگویی از مدل ساحل و پشته های ساحلی، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 83-94. magiran.com/p1882272
Hamed Zand, Moghadam, (2018). Oolitic facies analyses of Badamu Formation at the southeast of Kerman, south of Tabas Block: a pattern of beach and beach ridges, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 83-94. magiran.com/p1882272
حامد زندمقدم، آنالیز رخساره های اوولیتی سازند بادامو در جنوب شرق کرمان، جنوب بلوک طبس: الگویی از مدل ساحل و پشته های ساحلی. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 83-94. magiran.com/p1882272
Hamed Zand, Moghadam, Oolitic facies analyses of Badamu Formation at the southeast of Kerman, south of Tabas Block: a pattern of beach and beach ridges, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 83-94. magiran.com/p1882272
حامد زندمقدم، "آنالیز رخساره های اوولیتی سازند بادامو در جنوب شرق کرمان، جنوب بلوک طبس: الگویی از مدل ساحل و پشته های ساحلی"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 83-94. magiran.com/p1882272
Hamed Zand, Moghadam, "Oolitic facies analyses of Badamu Formation at the southeast of Kerman, south of Tabas Block: a pattern of beach and beach ridges", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 83-94. magiran.com/p1882272
حامد زندمقدم، (1397). 'آنالیز رخساره های اوولیتی سازند بادامو در جنوب شرق کرمان، جنوب بلوک طبس: الگویی از مدل ساحل و پشته های ساحلی'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.83-94. magiran.com/p1882272
Hamed Zand, Moghadam, (2018). 'Oolitic facies analyses of Badamu Formation at the southeast of Kerman, south of Tabas Block: a pattern of beach and beach ridges', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.83-94. magiran.com/p1882272
حامد زندمقدم. "آنالیز رخساره های اوولیتی سازند بادامو در جنوب شرق کرمان، جنوب بلوک طبس: الگویی از مدل ساحل و پشته های ساحلی". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 83-94. magiran.com/p1882272
Hamed Zand; Moghadam. "Oolitic facies analyses of Badamu Formation at the southeast of Kerman, south of Tabas Block: a pattern of beach and beach ridges", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 83-94. magiran.com/p1882272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال