ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حکیمه تقدسی، آزاده ملکزاده شفارودی، (1397). شواهدی از کانی سازی احتمالی مس-طلا پورفیری در محدوده نامق، شمال خاوری کاشمر: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 105-114. magiran.com/p1882274
Hakima Taghadosi, Azadeh Malekzadeh Shafaroudi, (2018). Evidences of probable porphyry Cu-Au mineralization in Namegh area, Northeast of Kashmar: geology, Alteration, mineralization, geochemistry, and fluids inclusion studies, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 105-114. magiran.com/p1882274
حکیمه تقدسی، آزاده ملکزاده شفارودی، شواهدی از کانی سازی احتمالی مس-طلا پورفیری در محدوده نامق، شمال خاوری کاشمر: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 105-114. magiran.com/p1882274
Hakima Taghadosi, Azadeh Malekzadeh Shafaroudi, Evidences of probable porphyry Cu-Au mineralization in Namegh area, Northeast of Kashmar: geology, Alteration, mineralization, geochemistry, and fluids inclusion studies, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 105-114. magiran.com/p1882274
حکیمه تقدسی، آزاده ملکزاده شفارودی، "شواهدی از کانی سازی احتمالی مس-طلا پورفیری در محدوده نامق، شمال خاوری کاشمر: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 105-114. magiran.com/p1882274
Hakima Taghadosi, Azadeh Malekzadeh Shafaroudi, "Evidences of probable porphyry Cu-Au mineralization in Namegh area, Northeast of Kashmar: geology, Alteration, mineralization, geochemistry, and fluids inclusion studies", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 105-114. magiran.com/p1882274
حکیمه تقدسی، آزاده ملکزاده شفارودی، (1397). 'شواهدی از کانی سازی احتمالی مس-طلا پورفیری در محدوده نامق، شمال خاوری کاشمر: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.105-114. magiran.com/p1882274
Hakima Taghadosi, Azadeh Malekzadeh Shafaroudi, (2018). 'Evidences of probable porphyry Cu-Au mineralization in Namegh area, Northeast of Kashmar: geology, Alteration, mineralization, geochemistry, and fluids inclusion studies', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.105-114. magiran.com/p1882274
حکیمه تقدسی؛ آزاده ملکزاده شفارودی. "شواهدی از کانی سازی احتمالی مس-طلا پورفیری در محدوده نامق، شمال خاوری کاشمر: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 105-114. magiran.com/p1882274
Hakima Taghadosi; Azadeh Malekzadeh Shafaroudi. "Evidences of probable porphyry Cu-Au mineralization in Namegh area, Northeast of Kashmar: geology, Alteration, mineralization, geochemistry, and fluids inclusion studies", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 105-114. magiran.com/p1882274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال