ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رسول نیک بخش، حمیدرضا سیاه کوهی، محسن اویسی موخر ، میرستار مشین چی اصل ، (1397). تخمین عمق بی هنجاری های سه بعدی مغناطیسی با استفاده از تبدیل هیلبرت با کاربرد سیگنال تحلیلی سه بعدی، مطالعه موردی: معدن سنگ آهن، خیرآباد، سیرجان، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، 145-154. magiran.com/p1882277
mohammad rasool nikbakhsh, Hamidreza Siyahkohi, Mohsen Oveisy Moakhar , Mir Sattar Meshinchi Asl, (2018). Depth estimation of total magnetic anomalies using Hilbert transform with 3-D analytic signal application, case study: iron ore Kheirabad, Sirjan, Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), 145-154. magiran.com/p1882277
محمد رسول نیک بخش، حمیدرضا سیاه کوهی، محسن اویسی موخر ، میرستار مشین چی اصل ، تخمین عمق بی هنجاری های سه بعدی مغناطیسی با استفاده از تبدیل هیلبرت با کاربرد سیگنال تحلیلی سه بعدی، مطالعه موردی: معدن سنگ آهن، خیرآباد، سیرجان. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(108): 145-154. magiran.com/p1882277
mohammad rasool nikbakhsh, Hamidreza Siyahkohi, Mohsen Oveisy Moakhar , Mir Sattar Meshinchi Asl, Depth estimation of total magnetic anomalies using Hilbert transform with 3-D analytic signal application, case study: iron ore Kheirabad, Sirjan, Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(108): 145-154. magiran.com/p1882277
محمد رسول نیک بخش، حمیدرضا سیاه کوهی، محسن اویسی موخر ، میرستار مشین چی اصل ، "تخمین عمق بی هنجاری های سه بعدی مغناطیسی با استفاده از تبدیل هیلبرت با کاربرد سیگنال تحلیلی سه بعدی، مطالعه موردی: معدن سنگ آهن، خیرآباد، سیرجان"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 108 (1397): 145-154. magiran.com/p1882277
mohammad rasool nikbakhsh, Hamidreza Siyahkohi, Mohsen Oveisy Moakhar , Mir Sattar Meshinchi Asl, "Depth estimation of total magnetic anomalies using Hilbert transform with 3-D analytic signal application, case study: iron ore Kheirabad, Sirjan, Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.108 (2018): 145-154. magiran.com/p1882277
محمد رسول نیک بخش، حمیدرضا سیاه کوهی، محسن اویسی موخر ، میرستار مشین چی اصل ، (1397). 'تخمین عمق بی هنجاری های سه بعدی مغناطیسی با استفاده از تبدیل هیلبرت با کاربرد سیگنال تحلیلی سه بعدی، مطالعه موردی: معدن سنگ آهن، خیرآباد، سیرجان'، فصلنامه علوم زمین، 27(108)، صص.145-154. magiran.com/p1882277
mohammad rasool nikbakhsh, Hamidreza Siyahkohi, Mohsen Oveisy Moakhar , Mir Sattar Meshinchi Asl, (2018). 'Depth estimation of total magnetic anomalies using Hilbert transform with 3-D analytic signal application, case study: iron ore Kheirabad, Sirjan, Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(108), pp.145-154. magiran.com/p1882277
محمد رسول نیک بخش؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ محسن اویسی موخر ؛ میرستار مشین چی اصل . "تخمین عمق بی هنجاری های سه بعدی مغناطیسی با استفاده از تبدیل هیلبرت با کاربرد سیگنال تحلیلی سه بعدی، مطالعه موردی: معدن سنگ آهن، خیرآباد، سیرجان". فصلنامه علوم زمین، 27 ،108 ، 1397، 145-154. magiran.com/p1882277
mohammad rasool nikbakhsh; Hamidreza Siyahkohi; Mohsen Oveisy Moakhar ; Mir Sattar Meshinchi Asl. "Depth estimation of total magnetic anomalies using Hilbert transform with 3-D analytic signal application, case study: iron ore Kheirabad, Sirjan, Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 108, 2018, 145-154. magiran.com/p1882277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال