ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه زمانی افشار، عباس بهاری، محمدحسین شهیر، طاهر هرکی نژاد ، (1397). بررسی چندشکلی ژن های Wnt10a و Wnt10b در گوسفند آمیخته افشاری برولامرینو، مجله تولیدات دامی، 20(2)، 213-224. magiran.com/p1882333
Somayeh Zamani Afshar, Abas Bahari, Mohammad Hossein Shahir, Taher Harkinezhad, (2018). Investigationof the Wnt10a and Wnt10b gene polymorphism in Afshari × Booroola Merino crossbred sheep, Journal of Animal Productions, 20(2), 213-224. magiran.com/p1882333
سمیه زمانی افشار، عباس بهاری، محمدحسین شهیر، طاهر هرکی نژاد ، بررسی چندشکلی ژن های Wnt10a و Wnt10b در گوسفند آمیخته افشاری برولامرینو. مجله تولیدات دامی، 1397؛ 20(2): 213-224. magiran.com/p1882333
Somayeh Zamani Afshar, Abas Bahari, Mohammad Hossein Shahir, Taher Harkinezhad, Investigationof the Wnt10a and Wnt10b gene polymorphism in Afshari × Booroola Merino crossbred sheep, Journal of Animal Productions, 2018; 20(2): 213-224. magiran.com/p1882333
سمیه زمانی افشار، عباس بهاری، محمدحسین شهیر، طاهر هرکی نژاد ، "بررسی چندشکلی ژن های Wnt10a و Wnt10b در گوسفند آمیخته افشاری برولامرینو"، مجله تولیدات دامی 20، شماره 2 (1397): 213-224. magiran.com/p1882333
Somayeh Zamani Afshar, Abas Bahari, Mohammad Hossein Shahir, Taher Harkinezhad, "Investigationof the Wnt10a and Wnt10b gene polymorphism in Afshari × Booroola Merino crossbred sheep", Journal of Animal Productions 20, no.2 (2018): 213-224. magiran.com/p1882333
سمیه زمانی افشار، عباس بهاری، محمدحسین شهیر، طاهر هرکی نژاد ، (1397). 'بررسی چندشکلی ژن های Wnt10a و Wnt10b در گوسفند آمیخته افشاری برولامرینو'، مجله تولیدات دامی، 20(2)، صص.213-224. magiran.com/p1882333
Somayeh Zamani Afshar, Abas Bahari, Mohammad Hossein Shahir, Taher Harkinezhad, (2018). 'Investigationof the Wnt10a and Wnt10b gene polymorphism in Afshari × Booroola Merino crossbred sheep', Journal of Animal Productions, 20(2), pp.213-224. magiran.com/p1882333
سمیه زمانی افشار؛ عباس بهاری؛ محمدحسین شهیر؛ طاهر هرکی نژاد . "بررسی چندشکلی ژن های Wnt10a و Wnt10b در گوسفند آمیخته افشاری برولامرینو". مجله تولیدات دامی، 20 ،2 ، 1397، 213-224. magiran.com/p1882333
Somayeh Zamani Afshar; Abas Bahari; Mohammad Hossein Shahir; Taher Harkinezhad. "Investigationof the Wnt10a and Wnt10b gene polymorphism in Afshari × Booroola Merino crossbred sheep", Journal of Animal Productions, 20, 2, 2018, 213-224. magiran.com/p1882333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال