ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انیسه نیک روان، علی محمد احمدی، (1397). برابری و عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت ایران؛ رویکرد استانداردسازی غیرمستقیم، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21(1)، 28-40. magiran.com/p1882354
Aniseh Nikravan , Ali Mohammad Ahmadi, (2018). Equality and Equity in Utilization of Health Services in Iran; Indirect Standardization Approach, Hakim Health Systems research journal, 21(1), 28-40. magiran.com/p1882354
انیسه نیک روان، علی محمد احمدی، برابری و عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت ایران؛ رویکرد استانداردسازی غیرمستقیم. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1397؛ 21(1): 28-40. magiran.com/p1882354
Aniseh Nikravan , Ali Mohammad Ahmadi, Equality and Equity in Utilization of Health Services in Iran; Indirect Standardization Approach, Hakim Health Systems research journal, 2018; 21(1): 28-40. magiran.com/p1882354
انیسه نیک روان، علی محمد احمدی، "برابری و عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت ایران؛ رویکرد استانداردسازی غیرمستقیم"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 21، شماره 1 (1397): 28-40. magiran.com/p1882354
Aniseh Nikravan , Ali Mohammad Ahmadi, "Equality and Equity in Utilization of Health Services in Iran; Indirect Standardization Approach", Hakim Health Systems research journal 21, no.1 (2018): 28-40. magiran.com/p1882354
انیسه نیک روان، علی محمد احمدی، (1397). 'برابری و عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت ایران؛ رویکرد استانداردسازی غیرمستقیم'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21(1)، صص.28-40. magiran.com/p1882354
Aniseh Nikravan , Ali Mohammad Ahmadi, (2018). 'Equality and Equity in Utilization of Health Services in Iran; Indirect Standardization Approach', Hakim Health Systems research journal, 21(1), pp.28-40. magiran.com/p1882354
انیسه نیک روان؛ علی محمد احمدی. "برابری و عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت ایران؛ رویکرد استانداردسازی غیرمستقیم". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21 ،1 ، 1397، 28-40. magiran.com/p1882354
Aniseh Nikravan ; Ali Mohammad Ahmadi. "Equality and Equity in Utilization of Health Services in Iran; Indirect Standardization Approach", Hakim Health Systems research journal, 21, 1, 2018, 28-40. magiran.com/p1882354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال