ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ابراهیمی پور، سمیرا علیانی، علیرضا رضازاده، علی خورسند، سمیه فضائلی، مهدی یوسفی، (1397). بررسی روند شاخص های عملکردی- اقتصادی یک بیمارستان بزرگ: مقایسه قبل و بعد از اجرای طرح تحول، تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی و اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21(1)، 57-63. magiran.com/p1882363
Hosein Ebrahimipour, Samira Olyani, Alireza Rezazadeh, Ali Khorsand, Somayeh Fazaeli, Mahdi Yousefi , (2018). Survey on Economic and Performance Indicators of a Big Tertiary Hospital: Before and After Health Care Evolution Plan, Tariff Change and Pay for Performance Instruction Implementation, Hakim Health Systems research journal, 21(1), 57-63. magiran.com/p1882363
حسین ابراهیمی پور، سمیرا علیانی، علیرضا رضازاده، علی خورسند، سمیه فضائلی، مهدی یوسفی، بررسی روند شاخص های عملکردی- اقتصادی یک بیمارستان بزرگ: مقایسه قبل و بعد از اجرای طرح تحول، تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی و اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1397؛ 21(1): 57-63. magiran.com/p1882363
Hosein Ebrahimipour, Samira Olyani, Alireza Rezazadeh, Ali Khorsand, Somayeh Fazaeli, Mahdi Yousefi , Survey on Economic and Performance Indicators of a Big Tertiary Hospital: Before and After Health Care Evolution Plan, Tariff Change and Pay for Performance Instruction Implementation, Hakim Health Systems research journal, 2018; 21(1): 57-63. magiran.com/p1882363
حسین ابراهیمی پور، سمیرا علیانی، علیرضا رضازاده، علی خورسند، سمیه فضائلی، مهدی یوسفی، "بررسی روند شاخص های عملکردی- اقتصادی یک بیمارستان بزرگ: مقایسه قبل و بعد از اجرای طرح تحول، تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی و اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 21، شماره 1 (1397): 57-63. magiran.com/p1882363
Hosein Ebrahimipour, Samira Olyani, Alireza Rezazadeh, Ali Khorsand, Somayeh Fazaeli, Mahdi Yousefi , "Survey on Economic and Performance Indicators of a Big Tertiary Hospital: Before and After Health Care Evolution Plan, Tariff Change and Pay for Performance Instruction Implementation", Hakim Health Systems research journal 21, no.1 (2018): 57-63. magiran.com/p1882363
حسین ابراهیمی پور، سمیرا علیانی، علیرضا رضازاده، علی خورسند، سمیه فضائلی، مهدی یوسفی، (1397). 'بررسی روند شاخص های عملکردی- اقتصادی یک بیمارستان بزرگ: مقایسه قبل و بعد از اجرای طرح تحول، تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی و اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21(1)، صص.57-63. magiran.com/p1882363
Hosein Ebrahimipour, Samira Olyani, Alireza Rezazadeh, Ali Khorsand, Somayeh Fazaeli, Mahdi Yousefi , (2018). 'Survey on Economic and Performance Indicators of a Big Tertiary Hospital: Before and After Health Care Evolution Plan, Tariff Change and Pay for Performance Instruction Implementation', Hakim Health Systems research journal, 21(1), pp.57-63. magiran.com/p1882363
حسین ابراهیمی پور؛ سمیرا علیانی؛ علیرضا رضازاده؛ علی خورسند؛ سمیه فضائلی؛ مهدی یوسفی. "بررسی روند شاخص های عملکردی- اقتصادی یک بیمارستان بزرگ: مقایسه قبل و بعد از اجرای طرح تحول، تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی و اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21 ،1 ، 1397، 57-63. magiran.com/p1882363
Hosein Ebrahimipour; Samira Olyani; Alireza Rezazadeh; Ali Khorsand; Somayeh Fazaeli; Mahdi Yousefi . "Survey on Economic and Performance Indicators of a Big Tertiary Hospital: Before and After Health Care Evolution Plan, Tariff Change and Pay for Performance Instruction Implementation", Hakim Health Systems research journal, 21, 1, 2018, 57-63. magiran.com/p1882363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال