ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن، امین سارنگ، (1397). تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر بارش های حدی حوزه سیل برگردان غرب تهران، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 9(17)، 226-234. magiran.com/p1882489
Negin Binesh, Mohammad Hossein Niksokhan Dr , Amin Sarang Dr, (2018). Analysis of Climate Change Impact on Extreme Rainfall Events in the West Flood-Diversion catchment of Tehran, Journal of Watershed Management Research, 9(17), 226-234. magiran.com/p1882489
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن، امین سارنگ، تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر بارش های حدی حوزه سیل برگردان غرب تهران. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 1397؛ 9(17): 226-234. magiran.com/p1882489
Negin Binesh, Mohammad Hossein Niksokhan Dr , Amin Sarang Dr, Analysis of Climate Change Impact on Extreme Rainfall Events in the West Flood-Diversion catchment of Tehran, Journal of Watershed Management Research, 2018; 9(17): 226-234. magiran.com/p1882489
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن، امین سارنگ، "تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر بارش های حدی حوزه سیل برگردان غرب تهران"، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 9، شماره 17 (1397): 226-234. magiran.com/p1882489
Negin Binesh, Mohammad Hossein Niksokhan Dr , Amin Sarang Dr, "Analysis of Climate Change Impact on Extreme Rainfall Events in the West Flood-Diversion catchment of Tehran", Journal of Watershed Management Research 9, no.17 (2018): 226-234. magiran.com/p1882489
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن، امین سارنگ، (1397). 'تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر بارش های حدی حوزه سیل برگردان غرب تهران'، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 9(17)، صص.226-234. magiran.com/p1882489
Negin Binesh, Mohammad Hossein Niksokhan Dr , Amin Sarang Dr, (2018). 'Analysis of Climate Change Impact on Extreme Rainfall Events in the West Flood-Diversion catchment of Tehran', Journal of Watershed Management Research, 9(17), pp.226-234. magiran.com/p1882489
نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ. "تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر بارش های حدی حوزه سیل برگردان غرب تهران". پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 9 ،17 ، 1397، 226-234. magiran.com/p1882489
Negin Binesh; Mohammad Hossein Niksokhan Dr ; Amin Sarang Dr. "Analysis of Climate Change Impact on Extreme Rainfall Events in the West Flood-Diversion catchment of Tehran", Journal of Watershed Management Research, 9, 17, 2018, 226-234. magiran.com/p1882489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال