ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی غفاری، علی طاهری، مریم زبیدی نژاد ، (1397). بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی جلبک دریایی قهوه ای (Padina gymnospora) بر برخی باکتری های گرم منفی، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 7(1)، 17-25. magiran.com/p1882527
Mostafa Ghaffari, Ali Taheri, Maryam Zobeidy Nezhad , (2018). The investigation of anti-bacterial activity of methanolic extract of brown algae (Padina gymnospora) against some gram negative bacteria, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 7(1), 17-25. magiran.com/p1882527
مصطفی غفاری، علی طاهری، مریم زبیدی نژاد ، بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی جلبک دریایی قهوه ای (Padina gymnospora) بر برخی باکتری های گرم منفی. فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 1397؛ 7(1): 17-25. magiran.com/p1882527
Mostafa Ghaffari, Ali Taheri, Maryam Zobeidy Nezhad , The investigation of anti-bacterial activity of methanolic extract of brown algae (Padina gymnospora) against some gram negative bacteria, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 2018; 7(1): 17-25. magiran.com/p1882527
مصطفی غفاری، علی طاهری، مریم زبیدی نژاد ، "بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی جلبک دریایی قهوه ای (Padina gymnospora) بر برخی باکتری های گرم منفی"، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 7، شماره 1 (1397): 17-25. magiran.com/p1882527
Mostafa Ghaffari, Ali Taheri, Maryam Zobeidy Nezhad , "The investigation of anti-bacterial activity of methanolic extract of brown algae (Padina gymnospora) against some gram negative bacteria", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology 7, no.1 (2018): 17-25. magiran.com/p1882527
مصطفی غفاری، علی طاهری، مریم زبیدی نژاد ، (1397). 'بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی جلبک دریایی قهوه ای (Padina gymnospora) بر برخی باکتری های گرم منفی'، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 7(1)، صص.17-25. magiran.com/p1882527
Mostafa Ghaffari, Ali Taheri, Maryam Zobeidy Nezhad , (2018). 'The investigation of anti-bacterial activity of methanolic extract of brown algae (Padina gymnospora) against some gram negative bacteria', Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 7(1), pp.17-25. magiran.com/p1882527
مصطفی غفاری؛ علی طاهری؛ مریم زبیدی نژاد . "بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی جلبک دریایی قهوه ای (Padina gymnospora) بر برخی باکتری های گرم منفی". فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 7 ،1 ، 1397، 17-25. magiran.com/p1882527
Mostafa Ghaffari; Ali Taheri; Maryam Zobeidy Nezhad . "The investigation of anti-bacterial activity of methanolic extract of brown algae (Padina gymnospora) against some gram negative bacteria", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 7, 1, 2018, 17-25. magiran.com/p1882527
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال