ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابوالفضل مردانی اصل، محسن موحدی دهنوی ، امین صالحی، علیرضا یدوی، (1397). تاثیر تراکم کاشت و وزن بنه بر عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در شرایط کاشت بین ردیف درختان سیب در فیروزآباد یاسوج، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 6(1)، 89-102. magiran.com/p1882590
Seyed Abolfazl Mardani Asl, Mohsen Movahhedi Dehnavi , Amin Salehi, Alireza Yadavi, (2018). Effect of corm weight and planting density on saffron (Crocus sativus L.) yield between apple trees in Firouzabad of Yasouj, Journal of Saffron Research, 6(1), 89-102. magiran.com/p1882590
سید ابوالفضل مردانی اصل، محسن موحدی دهنوی ، امین صالحی، علیرضا یدوی، تاثیر تراکم کاشت و وزن بنه بر عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در شرایط کاشت بین ردیف درختان سیب در فیروزآباد یاسوج. دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1397؛ 6(1): 89-102. magiran.com/p1882590
Seyed Abolfazl Mardani Asl, Mohsen Movahhedi Dehnavi , Amin Salehi, Alireza Yadavi, Effect of corm weight and planting density on saffron (Crocus sativus L.) yield between apple trees in Firouzabad of Yasouj, Journal of Saffron Research, 2018; 6(1): 89-102. magiran.com/p1882590
سید ابوالفضل مردانی اصل، محسن موحدی دهنوی ، امین صالحی، علیرضا یدوی، "تاثیر تراکم کاشت و وزن بنه بر عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در شرایط کاشت بین ردیف درختان سیب در فیروزآباد یاسوج"، دو فصلنامه پژوهش های زعفران 6، شماره 1 (1397): 89-102. magiran.com/p1882590
Seyed Abolfazl Mardani Asl, Mohsen Movahhedi Dehnavi , Amin Salehi, Alireza Yadavi, "Effect of corm weight and planting density on saffron (Crocus sativus L.) yield between apple trees in Firouzabad of Yasouj", Journal of Saffron Research 6, no.1 (2018): 89-102. magiran.com/p1882590
سید ابوالفضل مردانی اصل، محسن موحدی دهنوی ، امین صالحی، علیرضا یدوی، (1397). 'تاثیر تراکم کاشت و وزن بنه بر عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در شرایط کاشت بین ردیف درختان سیب در فیروزآباد یاسوج'، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 6(1)، صص.89-102. magiran.com/p1882590
Seyed Abolfazl Mardani Asl, Mohsen Movahhedi Dehnavi , Amin Salehi, Alireza Yadavi, (2018). 'Effect of corm weight and planting density on saffron (Crocus sativus L.) yield between apple trees in Firouzabad of Yasouj', Journal of Saffron Research, 6(1), pp.89-102. magiran.com/p1882590
سید ابوالفضل مردانی اصل؛ محسن موحدی دهنوی ؛ امین صالحی؛ علیرضا یدوی. "تاثیر تراکم کاشت و وزن بنه بر عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در شرایط کاشت بین ردیف درختان سیب در فیروزآباد یاسوج". دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 6 ،1 ، 1397، 89-102. magiran.com/p1882590
Seyed Abolfazl Mardani Asl; Mohsen Movahhedi Dehnavi ; Amin Salehi; Alireza Yadavi. "Effect of corm weight and planting density on saffron (Crocus sativus L.) yield between apple trees in Firouzabad of Yasouj", Journal of Saffron Research, 6, 1, 2018, 89-102. magiran.com/p1882590
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال