ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم یدالهی، حسین مهدوی، احمدرضا سراییان ، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، (1397). تاثیر نوع استات سلولز بر ویژگی های غشای تولیدشده از آن به منظور اولترافیلتراسیون آب سفید خط تولید دستمال کاغذی، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25(2)، 119. magiran.com/p1882606
Ahmadreza Saraeian, Mohammadreza Firouz Abadi, (2018). Effect of cellulose acetate types on produced membranes properties in order ultrafiltration of white water in tissue production line, Wood & Forest Science and Technology, 25(2), 119. magiran.com/p1882606
رحیم یدالهی، حسین مهدوی، احمدرضا سراییان ، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، تاثیر نوع استات سلولز بر ویژگی های غشای تولیدشده از آن به منظور اولترافیلتراسیون آب سفید خط تولید دستمال کاغذی. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1397؛ 25(2): 119. magiran.com/p1882606
Ahmadreza Saraeian, Mohammadreza Firouz Abadi, Effect of cellulose acetate types on produced membranes properties in order ultrafiltration of white water in tissue production line, Wood & Forest Science and Technology, 2018; 25(2): 119. magiran.com/p1882606
رحیم یدالهی، حسین مهدوی، احمدرضا سراییان ، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، "تاثیر نوع استات سلولز بر ویژگی های غشای تولیدشده از آن به منظور اولترافیلتراسیون آب سفید خط تولید دستمال کاغذی"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 25، شماره 2 (1397): 119. magiran.com/p1882606
Ahmadreza Saraeian, Mohammadreza Firouz Abadi, "Effect of cellulose acetate types on produced membranes properties in order ultrafiltration of white water in tissue production line", Wood & Forest Science and Technology 25, no.2 (2018): 119. magiran.com/p1882606
رحیم یدالهی، حسین مهدوی، احمدرضا سراییان ، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، (1397). 'تاثیر نوع استات سلولز بر ویژگی های غشای تولیدشده از آن به منظور اولترافیلتراسیون آب سفید خط تولید دستمال کاغذی'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25(2)، صص.119. magiran.com/p1882606
Ahmadreza Saraeian, Mohammadreza Firouz Abadi, (2018). 'Effect of cellulose acetate types on produced membranes properties in order ultrafiltration of white water in tissue production line', Wood & Forest Science and Technology, 25(2), pp.119. magiran.com/p1882606
رحیم یدالهی؛ حسین مهدوی؛ احمدرضا سراییان ؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی . "تاثیر نوع استات سلولز بر ویژگی های غشای تولیدشده از آن به منظور اولترافیلتراسیون آب سفید خط تولید دستمال کاغذی". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25 ،2 ، 1397، 119. magiran.com/p1882606
Ahmadreza Saraeian; Mohammadreza Firouz Abadi. "Effect of cellulose acetate types on produced membranes properties in order ultrafiltration of white water in tissue production line", Wood & Forest Science and Technology, 25, 2, 2018, 119. magiran.com/p1882606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال