ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صفایی، منصور کریمی فر، حمیدرضا موسوی، بهزاد بافنده، (1397). بررسی بروز Psoriasis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک فعال، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(489)، 859-864. magiran.com/p1882685
Ali Safaei, Mansour Karimifar, Hamid Reza Mousavi, Behzad Bafandeh, (2018). Assessment of Psoriasis Incidence in Patients with Active Systemic Lupus Erythematosus, Journal Of Isfahan Medical School, 36(489), 859-864. magiran.com/p1882685
علی صفایی، منصور کریمی فر، حمیدرضا موسوی، بهزاد بافنده، بررسی بروز Psoriasis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک فعال. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(489): 859-864. magiran.com/p1882685
Ali Safaei, Mansour Karimifar, Hamid Reza Mousavi, Behzad Bafandeh, Assessment of Psoriasis Incidence in Patients with Active Systemic Lupus Erythematosus, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(489): 859-864. magiran.com/p1882685
علی صفایی، منصور کریمی فر، حمیدرضا موسوی، بهزاد بافنده، "بررسی بروز Psoriasis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک فعال"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 489 (1397): 859-864. magiran.com/p1882685
Ali Safaei, Mansour Karimifar, Hamid Reza Mousavi, Behzad Bafandeh, "Assessment of Psoriasis Incidence in Patients with Active Systemic Lupus Erythematosus", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.489 (2018): 859-864. magiran.com/p1882685
علی صفایی، منصور کریمی فر، حمیدرضا موسوی، بهزاد بافنده، (1397). 'بررسی بروز Psoriasis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک فعال'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(489)، صص.859-864. magiran.com/p1882685
Ali Safaei, Mansour Karimifar, Hamid Reza Mousavi, Behzad Bafandeh, (2018). 'Assessment of Psoriasis Incidence in Patients with Active Systemic Lupus Erythematosus', Journal Of Isfahan Medical School, 36(489), pp.859-864. magiran.com/p1882685
علی صفایی؛ منصور کریمی فر؛ حمیدرضا موسوی؛ بهزاد بافنده. "بررسی بروز Psoriasis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک فعال". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،489 ، 1397، 859-864. magiran.com/p1882685
Ali Safaei; Mansour Karimifar; Hamid Reza Mousavi; Behzad Bafandeh. "Assessment of Psoriasis Incidence in Patients with Active Systemic Lupus Erythematosus", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 489, 2018, 859-864. magiran.com/p1882685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال