ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان وصالی منفرد، رویا صادقی، محمدمهدی صداقت، عابدین ثقفی پور، آذر طل، مهدی یاسری، (1397). بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی مبتنی بر مدل یادگیری شناختی اجتماعی، فصلنامه کومش، 20(4)، 692-698. magiran.com/p1882817
Ehsan Vesali Monfared, Roya Sadeghi , Mohammad Mehdi Sedaghat, Abedin Saghafipour, Azar Tol, Mahdi Yaseri, (2018). Effect of educational intervention based on social cognitive theory on promoting preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis, Koomesh, 20(4), 692-698. magiran.com/p1882817
احسان وصالی منفرد، رویا صادقی، محمدمهدی صداقت، عابدین ثقفی پور، آذر طل، مهدی یاسری، بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی مبتنی بر مدل یادگیری شناختی اجتماعی. فصلنامه کومش، 1397؛ 20(4): 692-698. magiran.com/p1882817
Ehsan Vesali Monfared, Roya Sadeghi , Mohammad Mehdi Sedaghat, Abedin Saghafipour, Azar Tol, Mahdi Yaseri, Effect of educational intervention based on social cognitive theory on promoting preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis, Koomesh, 2018; 20(4): 692-698. magiran.com/p1882817
احسان وصالی منفرد، رویا صادقی، محمدمهدی صداقت، عابدین ثقفی پور، آذر طل، مهدی یاسری، "بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی مبتنی بر مدل یادگیری شناختی اجتماعی"، فصلنامه کومش 20، شماره 4 (1397): 692-698. magiran.com/p1882817
Ehsan Vesali Monfared, Roya Sadeghi , Mohammad Mehdi Sedaghat, Abedin Saghafipour, Azar Tol, Mahdi Yaseri, "Effect of educational intervention based on social cognitive theory on promoting preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis", Koomesh 20, no.4 (2018): 692-698. magiran.com/p1882817
احسان وصالی منفرد، رویا صادقی، محمدمهدی صداقت، عابدین ثقفی پور، آذر طل، مهدی یاسری، (1397). 'بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی مبتنی بر مدل یادگیری شناختی اجتماعی'، فصلنامه کومش، 20(4)، صص.692-698. magiran.com/p1882817
Ehsan Vesali Monfared, Roya Sadeghi , Mohammad Mehdi Sedaghat, Abedin Saghafipour, Azar Tol, Mahdi Yaseri, (2018). 'Effect of educational intervention based on social cognitive theory on promoting preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis', Koomesh, 20(4), pp.692-698. magiran.com/p1882817
احسان وصالی منفرد؛ رویا صادقی؛ محمدمهدی صداقت؛ عابدین ثقفی پور؛ آذر طل؛ مهدی یاسری. "بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی مبتنی بر مدل یادگیری شناختی اجتماعی". فصلنامه کومش، 20 ،4 ، 1397، 692-698. magiran.com/p1882817
Ehsan Vesali Monfared; Roya Sadeghi ; Mohammad Mehdi Sedaghat; Abedin Saghafipour; Azar Tol; Mahdi Yaseri. "Effect of educational intervention based on social cognitive theory on promoting preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis", Koomesh, 20, 4, 2018, 692-698. magiran.com/p1882817
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال