ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه دهقانی ، محمد سیفی، فائزه ناطقی، علیرضا فقیهی، (1397). نقش نگرش مذهبی دراثربخشی شادکامی به روش فوردایس درزندگی بانوان کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، 24(1)، 67. magiran.com/p1882856
Farzaneh Dehghani, Muhammad Seifi, Faezeh Nateqi , AliReza Faqihi, (2018). The Role of the Religious Notion in the Effect of Fordyce Happiness Model in the Life of Staff Wives of the Pars Special Economic Zone, Journal of Islamic Social Studies, 24(1), 67. magiran.com/p1882856
فرزانه دهقانی ، محمد سیفی، فائزه ناطقی، علیرضا فقیهی، نقش نگرش مذهبی دراثربخشی شادکامی به روش فوردایس درزندگی بانوان کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، 1397؛ 24(1): 67. magiran.com/p1882856
Farzaneh Dehghani, Muhammad Seifi, Faezeh Nateqi , AliReza Faqihi, The Role of the Religious Notion in the Effect of Fordyce Happiness Model in the Life of Staff Wives of the Pars Special Economic Zone, Journal of Islamic Social Studies, 2018; 24(1): 67. magiran.com/p1882856
فرزانه دهقانی ، محمد سیفی، فائزه ناطقی، علیرضا فقیهی، "نقش نگرش مذهبی دراثربخشی شادکامی به روش فوردایس درزندگی بانوان کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس"، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی 24، شماره 1 (1397): 67. magiran.com/p1882856
Farzaneh Dehghani, Muhammad Seifi, Faezeh Nateqi , AliReza Faqihi, "The Role of the Religious Notion in the Effect of Fordyce Happiness Model in the Life of Staff Wives of the Pars Special Economic Zone", Journal of Islamic Social Studies 24, no.1 (2018): 67. magiran.com/p1882856
فرزانه دهقانی ، محمد سیفی، فائزه ناطقی، علیرضا فقیهی، (1397). 'نقش نگرش مذهبی دراثربخشی شادکامی به روش فوردایس درزندگی بانوان کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس'، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، 24(1)، صص.67. magiran.com/p1882856
Farzaneh Dehghani, Muhammad Seifi, Faezeh Nateqi , AliReza Faqihi, (2018). 'The Role of the Religious Notion in the Effect of Fordyce Happiness Model in the Life of Staff Wives of the Pars Special Economic Zone', Journal of Islamic Social Studies, 24(1), pp.67. magiran.com/p1882856
فرزانه دهقانی ؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی؛ علیرضا فقیهی. "نقش نگرش مذهبی دراثربخشی شادکامی به روش فوردایس درزندگی بانوان کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس". فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، 24 ،1 ، 1397، 67. magiran.com/p1882856
Farzaneh Dehghani; Muhammad Seifi; Faezeh Nateqi ; AliReza Faqihi. "The Role of the Religious Notion in the Effect of Fordyce Happiness Model in the Life of Staff Wives of the Pars Special Economic Zone", Journal of Islamic Social Studies, 24, 1, 2018, 67. magiran.com/p1882856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال