ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا طالبان ، ندا آذرنگ، (1397). بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقاب اسامی ایران، پژوهشنامه متین، 20(78)، 81. magiran.com/p1882880
Mohammad Reza Taleban, Neda Azerang, (2018). A Study of the Relationship between Subjective Social Exclusion and Political Participation of the Third Generation Youth of the Islamic Revolution, Matin, 20(78), 81. magiran.com/p1882880
محمدرضا طالبان ، ندا آذرنگ، بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقاب اسامی ایران. پژوهشنامه متین، 1397؛ 20(78): 81. magiran.com/p1882880
Mohammad Reza Taleban, Neda Azerang, A Study of the Relationship between Subjective Social Exclusion and Political Participation of the Third Generation Youth of the Islamic Revolution, Matin, 2018; 20(78): 81. magiran.com/p1882880
محمدرضا طالبان ، ندا آذرنگ، "بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقاب اسامی ایران"، پژوهشنامه متین 20، شماره 78 (1397): 81. magiran.com/p1882880
Mohammad Reza Taleban, Neda Azerang, "A Study of the Relationship between Subjective Social Exclusion and Political Participation of the Third Generation Youth of the Islamic Revolution", Matin 20, no.78 (2018): 81. magiran.com/p1882880
محمدرضا طالبان ، ندا آذرنگ، (1397). 'بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقاب اسامی ایران'، پژوهشنامه متین، 20(78)، صص.81. magiran.com/p1882880
Mohammad Reza Taleban, Neda Azerang, (2018). 'A Study of the Relationship between Subjective Social Exclusion and Political Participation of the Third Generation Youth of the Islamic Revolution', Matin, 20(78), pp.81. magiran.com/p1882880
محمدرضا طالبان ؛ ندا آذرنگ. "بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقاب اسامی ایران". پژوهشنامه متین، 20 ،78 ، 1397، 81. magiran.com/p1882880
Mohammad Reza Taleban; Neda Azerang. "A Study of the Relationship between Subjective Social Exclusion and Political Participation of the Third Generation Youth of the Islamic Revolution", Matin, 20, 78, 2018, 81. magiran.com/p1882880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال