ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز سبحانی، اکبر گل دوست، (1397). پیش بینی تاریخ های آغاز و پایان یخبندان های استان اردبیل با استفاده از خروجی مدل اقلیمی HADCM3، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 33(2)، 191-205. magiran.com/p1883147
Behruz Sobhani, Akbar Goldust , (2018). Prediction of the Starting and Ending of Freezing Periods of Ardabil Province by Using HADCM3 Climatic Model, Geographical Research, 33(2), 191-205. magiran.com/p1883147
بهروز سبحانی، اکبر گل دوست، پیش بینی تاریخ های آغاز و پایان یخبندان های استان اردبیل با استفاده از خروجی مدل اقلیمی HADCM3. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 1397؛ 33(2): 191-205. magiran.com/p1883147
Behruz Sobhani, Akbar Goldust , Prediction of the Starting and Ending of Freezing Periods of Ardabil Province by Using HADCM3 Climatic Model, Geographical Research, 2018; 33(2): 191-205. magiran.com/p1883147
بهروز سبحانی، اکبر گل دوست، "پیش بینی تاریخ های آغاز و پایان یخبندان های استان اردبیل با استفاده از خروجی مدل اقلیمی HADCM3"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 33، شماره 2 (1397): 191-205. magiran.com/p1883147
Behruz Sobhani, Akbar Goldust , "Prediction of the Starting and Ending of Freezing Periods of Ardabil Province by Using HADCM3 Climatic Model", Geographical Research 33, no.2 (2018): 191-205. magiran.com/p1883147
بهروز سبحانی، اکبر گل دوست، (1397). 'پیش بینی تاریخ های آغاز و پایان یخبندان های استان اردبیل با استفاده از خروجی مدل اقلیمی HADCM3'، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 33(2)، صص.191-205. magiran.com/p1883147
Behruz Sobhani, Akbar Goldust , (2018). 'Prediction of the Starting and Ending of Freezing Periods of Ardabil Province by Using HADCM3 Climatic Model', Geographical Research, 33(2), pp.191-205. magiran.com/p1883147
بهروز سبحانی؛ اکبر گل دوست. "پیش بینی تاریخ های آغاز و پایان یخبندان های استان اردبیل با استفاده از خروجی مدل اقلیمی HADCM3". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 33 ،2 ، 1397، 191-205. magiran.com/p1883147
Behruz Sobhani; Akbar Goldust . "Prediction of the Starting and Ending of Freezing Periods of Ardabil Province by Using HADCM3 Climatic Model", Geographical Research, 33, 2, 2018, 191-205. magiran.com/p1883147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال