ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس ذبیح زاده باغلویی ، محمدعلی مظاهری، جواد حاتمی، لیلی پناغی، نیره قشنگ، (1397). ملزومات صیانت از حریم زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی، فصلنامه خانواده پژوهی، 14(54)، 160-181. magiran.com/p1883162
Mohammadali Mazaheri, Javad Hatami, Leili Panaghi, Nayere Ghashang, Abbas Zabihzadeh , (2018). Marital Privacy in Therapeutic Communication between Psychotherapist and Client: A Qualitative Study Based on Couples? Perspective in Iranian Culture, Journal of Family Research, 14(54), 160-181. magiran.com/p1883162
عباس ذبیح زاده باغلویی ، محمدعلی مظاهری، جواد حاتمی، لیلی پناغی، نیره قشنگ، ملزومات صیانت از حریم زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی. فصلنامه خانواده پژوهی، 1397؛ 14(54): 160-181. magiran.com/p1883162
Mohammadali Mazaheri, Javad Hatami, Leili Panaghi, Nayere Ghashang, Abbas Zabihzadeh , Marital Privacy in Therapeutic Communication between Psychotherapist and Client: A Qualitative Study Based on Couples? Perspective in Iranian Culture, Journal of Family Research, 2018; 14(54): 160-181. magiran.com/p1883162
عباس ذبیح زاده باغلویی ، محمدعلی مظاهری، جواد حاتمی، لیلی پناغی، نیره قشنگ، "ملزومات صیانت از حریم زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی"، فصلنامه خانواده پژوهی 14، شماره 54 (1397): 160-181. magiran.com/p1883162
Mohammadali Mazaheri, Javad Hatami, Leili Panaghi, Nayere Ghashang, Abbas Zabihzadeh , "Marital Privacy in Therapeutic Communication between Psychotherapist and Client: A Qualitative Study Based on Couples? Perspective in Iranian Culture", Journal of Family Research 14, no.54 (2018): 160-181. magiran.com/p1883162
عباس ذبیح زاده باغلویی ، محمدعلی مظاهری، جواد حاتمی، لیلی پناغی، نیره قشنگ، (1397). 'ملزومات صیانت از حریم زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی'، فصلنامه خانواده پژوهی، 14(54)، صص.160-181. magiran.com/p1883162
Mohammadali Mazaheri, Javad Hatami, Leili Panaghi, Nayere Ghashang, Abbas Zabihzadeh , (2018). 'Marital Privacy in Therapeutic Communication between Psychotherapist and Client: A Qualitative Study Based on Couples? Perspective in Iranian Culture', Journal of Family Research, 14(54), pp.160-181. magiran.com/p1883162
عباس ذبیح زاده باغلویی ؛ محمدعلی مظاهری؛ جواد حاتمی؛ لیلی پناغی؛ نیره قشنگ. "ملزومات صیانت از حریم زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی". فصلنامه خانواده پژوهی، 14 ،54 ، 1397، 160-181. magiran.com/p1883162
Mohammadali Mazaheri; Javad Hatami; Leili Panaghi; Nayere Ghashang; Abbas Zabihzadeh . "Marital Privacy in Therapeutic Communication between Psychotherapist and Client: A Qualitative Study Based on Couples? Perspective in Iranian Culture", Journal of Family Research, 14, 54, 2018, 160-181. magiran.com/p1883162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال