ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل علی خانی، (1396). مناسبات دین و دولت در آیین مسیح، نشریه ادیان و عرفان، 50(2)، 243-265. magiran.com/p1883236
Ismail Alikhani, (2018). Relations between religion and state in Christianity, Religions & Mysticism, 50(2), 243-265. magiran.com/p1883236
اسماعیل علی خانی، مناسبات دین و دولت در آیین مسیح. نشریه ادیان و عرفان، 1396؛ 50(2): 243-265. magiran.com/p1883236
Ismail Alikhani, Relations between religion and state in Christianity, Religions & Mysticism, 2018; 50(2): 243-265. magiran.com/p1883236
اسماعیل علی خانی، "مناسبات دین و دولت در آیین مسیح"، نشریه ادیان و عرفان 50، شماره 2 (1396): 243-265. magiran.com/p1883236
Ismail Alikhani, "Relations between religion and state in Christianity", Religions & Mysticism 50, no.2 (2018): 243-265. magiran.com/p1883236
اسماعیل علی خانی، (1396). 'مناسبات دین و دولت در آیین مسیح'، نشریه ادیان و عرفان، 50(2)، صص.243-265. magiran.com/p1883236
Ismail Alikhani, (2018). 'Relations between religion and state in Christianity', Religions & Mysticism, 50(2), pp.243-265. magiran.com/p1883236
اسماعیل علی خانی. "مناسبات دین و دولت در آیین مسیح". نشریه ادیان و عرفان، 50 ،2 ، 1396، 243-265. magiran.com/p1883236
Ismail Alikhani. "Relations between religion and state in Christianity", Religions & Mysticism, 50, 2, 2018, 243-265. magiran.com/p1883236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال