ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد میری، (1396). سازگاری عرفان سعید الدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب (ع)، نشریه ادیان و عرفان، 50(2)، 323-341. magiran.com/p1883248
Mohammad Miri, (2018). Compatibility of the mysticism of Said al-Din Farghani with the Shii beliefs about Imam Ali ibn Abi Talib (AS), Religions & Mysticism, 50(2), 323-341. magiran.com/p1883248
محمد میری، سازگاری عرفان سعید الدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب (ع). نشریه ادیان و عرفان، 1396؛ 50(2): 323-341. magiran.com/p1883248
Mohammad Miri, Compatibility of the mysticism of Said al-Din Farghani with the Shii beliefs about Imam Ali ibn Abi Talib (AS), Religions & Mysticism, 2018; 50(2): 323-341. magiran.com/p1883248
محمد میری، "سازگاری عرفان سعید الدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب (ع)"، نشریه ادیان و عرفان 50، شماره 2 (1396): 323-341. magiran.com/p1883248
Mohammad Miri, "Compatibility of the mysticism of Said al-Din Farghani with the Shii beliefs about Imam Ali ibn Abi Talib (AS)", Religions & Mysticism 50, no.2 (2018): 323-341. magiran.com/p1883248
محمد میری، (1396). 'سازگاری عرفان سعید الدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب (ع)'، نشریه ادیان و عرفان، 50(2)، صص.323-341. magiran.com/p1883248
Mohammad Miri, (2018). 'Compatibility of the mysticism of Said al-Din Farghani with the Shii beliefs about Imam Ali ibn Abi Talib (AS)', Religions & Mysticism, 50(2), pp.323-341. magiran.com/p1883248
محمد میری. "سازگاری عرفان سعید الدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب (ع)". نشریه ادیان و عرفان، 50 ،2 ، 1396، 323-341. magiran.com/p1883248
Mohammad Miri. "Compatibility of the mysticism of Said al-Din Farghani with the Shii beliefs about Imam Ali ibn Abi Talib (AS)", Religions & Mysticism, 50, 2, 2018, 323-341. magiran.com/p1883248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال