ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حیدری، یونس لطفی ، عبدالله موسوی، میترا رضاپور، عنایت الله بخشی، (1397). مقایسه تاثیر توجه تقسیم شده و انتخابی بر عملکرد شنوایی دایکوتیک کودکان دچار اختلال خواندن و هنجار 8 تا 10 سال، فصلنامه طب توانبخشی، 7(3)، 157-164. magiran.com/p1883402
Maryam Heydari, Yones Lotfi , Abdollah Moossavi, Mitra Rezapour, Enayatollah Bakhshi, (2018). Comparative Effects of Divided and Selective Attention on Dichotic Listening Performance of 8 -10 Year-old Children with Reading Disability and Normal Children, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 7(3), 157-164. magiran.com/p1883402
مریم حیدری، یونس لطفی ، عبدالله موسوی، میترا رضاپور، عنایت الله بخشی، مقایسه تاثیر توجه تقسیم شده و انتخابی بر عملکرد شنوایی دایکوتیک کودکان دچار اختلال خواندن و هنجار 8 تا 10 سال. فصلنامه طب توانبخشی، 1397؛ 7(3): 157-164. magiran.com/p1883402
Maryam Heydari, Yones Lotfi , Abdollah Moossavi, Mitra Rezapour, Enayatollah Bakhshi, Comparative Effects of Divided and Selective Attention on Dichotic Listening Performance of 8 -10 Year-old Children with Reading Disability and Normal Children, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2018; 7(3): 157-164. magiran.com/p1883402
مریم حیدری، یونس لطفی ، عبدالله موسوی، میترا رضاپور، عنایت الله بخشی، "مقایسه تاثیر توجه تقسیم شده و انتخابی بر عملکرد شنوایی دایکوتیک کودکان دچار اختلال خواندن و هنجار 8 تا 10 سال"، فصلنامه طب توانبخشی 7، شماره 3 (1397): 157-164. magiran.com/p1883402
Maryam Heydari, Yones Lotfi , Abdollah Moossavi, Mitra Rezapour, Enayatollah Bakhshi, "Comparative Effects of Divided and Selective Attention on Dichotic Listening Performance of 8 -10 Year-old Children with Reading Disability and Normal Children", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 7, no.3 (2018): 157-164. magiran.com/p1883402
مریم حیدری، یونس لطفی ، عبدالله موسوی، میترا رضاپور، عنایت الله بخشی، (1397). 'مقایسه تاثیر توجه تقسیم شده و انتخابی بر عملکرد شنوایی دایکوتیک کودکان دچار اختلال خواندن و هنجار 8 تا 10 سال'، فصلنامه طب توانبخشی، 7(3)، صص.157-164. magiran.com/p1883402
Maryam Heydari, Yones Lotfi , Abdollah Moossavi, Mitra Rezapour, Enayatollah Bakhshi, (2018). 'Comparative Effects of Divided and Selective Attention on Dichotic Listening Performance of 8 -10 Year-old Children with Reading Disability and Normal Children', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 7(3), pp.157-164. magiran.com/p1883402
مریم حیدری؛ یونس لطفی ؛ عبدالله موسوی؛ میترا رضاپور؛ عنایت الله بخشی. "مقایسه تاثیر توجه تقسیم شده و انتخابی بر عملکرد شنوایی دایکوتیک کودکان دچار اختلال خواندن و هنجار 8 تا 10 سال". فصلنامه طب توانبخشی، 7 ،3 ، 1397، 157-164. magiran.com/p1883402
Maryam Heydari; Yones Lotfi ; Abdollah Moossavi; Mitra Rezapour; Enayatollah Bakhshi. "Comparative Effects of Divided and Selective Attention on Dichotic Listening Performance of 8 -10 Year-old Children with Reading Disability and Normal Children", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 7, 3, 2018, 157-164. magiran.com/p1883402
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال