ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مروارید ایرانی، طلعت خدیوزاده ، سیدمحسن اصغری نکاح، حسین ابراهیمی پور، فاطمه تارا، (1397). بررسی وضعیت شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(6)، 29-41. magiran.com/p1883662
Morvarid Irani, Talat Khadivzadeh, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Hosein Ebrahimipour, Fatemeh Tara, (2018). The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(6), 29-41. magiran.com/p1883662
مروارید ایرانی، طلعت خدیوزاده ، سیدمحسن اصغری نکاح، حسین ابراهیمی پور، فاطمه تارا، بررسی وضعیت شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1397؛ 21(6): 29-41. magiran.com/p1883662
Morvarid Irani, Talat Khadivzadeh, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Hosein Ebrahimipour, Fatemeh Tara, The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2018; 21(6): 29-41. magiran.com/p1883662
مروارید ایرانی، طلعت خدیوزاده ، سیدمحسن اصغری نکاح، حسین ابراهیمی پور، فاطمه تارا، "بررسی وضعیت شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 21، شماره 6 (1397): 29-41. magiran.com/p1883662
Morvarid Irani, Talat Khadivzadeh, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Hosein Ebrahimipour, Fatemeh Tara, "The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 21, no.6 (2018): 29-41. magiran.com/p1883662
مروارید ایرانی، طلعت خدیوزاده ، سیدمحسن اصغری نکاح، حسین ابراهیمی پور، فاطمه تارا، (1397). 'بررسی وضعیت شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(6)، صص.29-41. magiran.com/p1883662
Morvarid Irani, Talat Khadivzadeh, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Hosein Ebrahimipour, Fatemeh Tara, (2018). 'The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(6), pp.29-41. magiran.com/p1883662
مروارید ایرانی؛ طلعت خدیوزاده ؛ سیدمحسن اصغری نکاح؛ حسین ابراهیمی پور؛ فاطمه تارا. "بررسی وضعیت شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21 ،6 ، 1397، 29-41. magiran.com/p1883662
Morvarid Irani; Talat Khadivzadeh; Seyyed Mohsen Asghari Nekah; Hosein Ebrahimipour; Fatemeh Tara. "The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21, 6, 2018, 29-41. magiran.com/p1883662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال