ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین ارشدی ، سارا آزادی، سودابه بساک نژاد، کیومرث بشلیده، عبدالکاظم نیسی، (1397). اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 13(50)، 45-65. magiran.com/p1883758
Nasrin Arshadi , Sara Azadi, Sodabeh Bassak Nejad, K Beshlideh, Abdolkazem Neisi, (2018). The Effectiveness of Flourishing Training on Psychological Capital in Female Employees of Shahid Chamran University of Ahvaz, Modern psychological research, 13(50), 45-65. magiran.com/p1883758
نسرین ارشدی ، سارا آزادی، سودابه بساک نژاد، کیومرث بشلیده، عبدالکاظم نیسی، اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1397؛ 13(50): 45-65. magiran.com/p1883758
Nasrin Arshadi , Sara Azadi, Sodabeh Bassak Nejad, K Beshlideh, Abdolkazem Neisi, The Effectiveness of Flourishing Training on Psychological Capital in Female Employees of Shahid Chamran University of Ahvaz, Modern psychological research, 2018; 13(50): 45-65. magiran.com/p1883758
نسرین ارشدی ، سارا آزادی، سودابه بساک نژاد، کیومرث بشلیده، عبدالکاظم نیسی، "اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 13، شماره 50 (1397): 45-65. magiran.com/p1883758
Nasrin Arshadi , Sara Azadi, Sodabeh Bassak Nejad, K Beshlideh, Abdolkazem Neisi, "The Effectiveness of Flourishing Training on Psychological Capital in Female Employees of Shahid Chamran University of Ahvaz", Modern psychological research 13, no.50 (2018): 45-65. magiran.com/p1883758
نسرین ارشدی ، سارا آزادی، سودابه بساک نژاد، کیومرث بشلیده، عبدالکاظم نیسی، (1397). 'اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 13(50)، صص.45-65. magiran.com/p1883758
Nasrin Arshadi , Sara Azadi, Sodabeh Bassak Nejad, K Beshlideh, Abdolkazem Neisi, (2018). 'The Effectiveness of Flourishing Training on Psychological Capital in Female Employees of Shahid Chamran University of Ahvaz', Modern psychological research, 13(50), pp.45-65. magiran.com/p1883758
نسرین ارشدی ؛ سارا آزادی؛ سودابه بساک نژاد؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالکاظم نیسی. "اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 13 ،50 ، 1397، 45-65. magiran.com/p1883758
Nasrin Arshadi ; Sara Azadi; Sodabeh Bassak Nejad; K Beshlideh; Abdolkazem Neisi. "The Effectiveness of Flourishing Training on Psychological Capital in Female Employees of Shahid Chamran University of Ahvaz", Modern psychological research, 13, 50, 2018, 45-65. magiran.com/p1883758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال