ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مکوندی، یدالله مهرعلی زاده ، محمدحسین پور، (1396). شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند.، نشریه مدیریت اطلاعات، 3(2)، 69-98. magiran.com/p1883803
Mohammad Makvandi, Yadollah Mehralizadeh , Mohammad Hosseinpour, (2018). Identifying and explaining the key factors for the success of knowledge-based manufacturing companies in Arvand Free Zone., Information management, 3(2), 69-98. magiran.com/p1883803
محمد مکوندی، یدالله مهرعلی زاده ، محمدحسین پور، شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند.. نشریه مدیریت اطلاعات، 1396؛ 3(2): 69-98. magiran.com/p1883803
Mohammad Makvandi, Yadollah Mehralizadeh , Mohammad Hosseinpour, Identifying and explaining the key factors for the success of knowledge-based manufacturing companies in Arvand Free Zone., Information management, 2018; 3(2): 69-98. magiran.com/p1883803
محمد مکوندی، یدالله مهرعلی زاده ، محمدحسین پور، "شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند."، نشریه مدیریت اطلاعات 3، شماره 2 (1396): 69-98. magiran.com/p1883803
Mohammad Makvandi, Yadollah Mehralizadeh , Mohammad Hosseinpour, "Identifying and explaining the key factors for the success of knowledge-based manufacturing companies in Arvand Free Zone.", Information management 3, no.2 (2018): 69-98. magiran.com/p1883803
محمد مکوندی، یدالله مهرعلی زاده ، محمدحسین پور، (1396). 'شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند.'، نشریه مدیریت اطلاعات، 3(2)، صص.69-98. magiran.com/p1883803
Mohammad Makvandi, Yadollah Mehralizadeh , Mohammad Hosseinpour, (2018). 'Identifying and explaining the key factors for the success of knowledge-based manufacturing companies in Arvand Free Zone.', Information management, 3(2), pp.69-98. magiran.com/p1883803
محمد مکوندی؛ یدالله مهرعلی زاده ؛ محمدحسین پور. "شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند.". نشریه مدیریت اطلاعات، 3 ،2 ، 1396، 69-98. magiran.com/p1883803
Mohammad Makvandi; Yadollah Mehralizadeh ; Mohammad Hosseinpour. "Identifying and explaining the key factors for the success of knowledge-based manufacturing companies in Arvand Free Zone.", Information management, 3, 2, 2018, 69-98. magiran.com/p1883803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال