ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جبار نصیری، اسحاق طغیانی ، (1397). شباهت ساختاری داستان سوسن رامشگر در برزونامه با اسطوره آفرینش در بندهش، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 14(51)، 279-300. magiran.com/p1885018
Jabb?R Nassiri, Essh?Q Toqy?Ni , (2018). The Structural Similarity of the Story of Susan the Minstrel in Borzu N?meh with the Creation Myth in Bundahesh, Journal of Mytho- Mystic literature, 14(51), 279-300. magiran.com/p1885018
جبار نصیری، اسحاق طغیانی ، شباهت ساختاری داستان سوسن رامشگر در برزونامه با اسطوره آفرینش در بندهش. فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 1397؛ 14(51): 279-300. magiran.com/p1885018
Jabb?R Nassiri, Essh?Q Toqy?Ni , The Structural Similarity of the Story of Susan the Minstrel in Borzu N?meh with the Creation Myth in Bundahesh, Journal of Mytho- Mystic literature, 2018; 14(51): 279-300. magiran.com/p1885018
جبار نصیری، اسحاق طغیانی ، "شباهت ساختاری داستان سوسن رامشگر در برزونامه با اسطوره آفرینش در بندهش"، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 14، شماره 51 (1397): 279-300. magiran.com/p1885018
Jabb?R Nassiri, Essh?Q Toqy?Ni , "The Structural Similarity of the Story of Susan the Minstrel in Borzu N?meh with the Creation Myth in Bundahesh", Journal of Mytho- Mystic literature 14, no.51 (2018): 279-300. magiran.com/p1885018
جبار نصیری، اسحاق طغیانی ، (1397). 'شباهت ساختاری داستان سوسن رامشگر در برزونامه با اسطوره آفرینش در بندهش'، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 14(51)، صص.279-300. magiran.com/p1885018
Jabb?R Nassiri, Essh?Q Toqy?Ni , (2018). 'The Structural Similarity of the Story of Susan the Minstrel in Borzu N?meh with the Creation Myth in Bundahesh', Journal of Mytho- Mystic literature, 14(51), pp.279-300. magiran.com/p1885018
جبار نصیری؛ اسحاق طغیانی . "شباهت ساختاری داستان سوسن رامشگر در برزونامه با اسطوره آفرینش در بندهش". فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 14 ،51 ، 1397، 279-300. magiran.com/p1885018
Jabb?R Nassiri; Essh?Q Toqy?Ni . "The Structural Similarity of the Story of Susan the Minstrel in Borzu N?meh with the Creation Myth in Bundahesh", Journal of Mytho- Mystic literature, 14, 51, 2018, 279-300. magiran.com/p1885018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال