ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا رضاخانی، پگاه میرزاپور، اکرم علیزاده، مرتضی علیزاده، محمدرسول خزاعی، مظفر خزاعی ، (1397). مروری بر گیاهان و ترکیبات طبیعی دارای اثرات ضدسرطانی، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 21(3)، 163-171. magiran.com/p1885384
L. Rezakhani, P. Mirzapour, A. Alizadeh, M.R. Khazaei, M. Alizadeh, M. Khazaei , (2018). An Overview on Plants and Natural Products with Anti-Cancer Effects, Pathobiology Reaearch, 21(3), 163-171. magiran.com/p1885384
لیلا رضاخانی، پگاه میرزاپور، اکرم علیزاده، مرتضی علیزاده، محمدرسول خزاعی، مظفر خزاعی ، مروری بر گیاهان و ترکیبات طبیعی دارای اثرات ضدسرطانی. نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 1397؛ 21(3): 163-171. magiran.com/p1885384
L. Rezakhani, P. Mirzapour, A. Alizadeh, M.R. Khazaei, M. Alizadeh, M. Khazaei , An Overview on Plants and Natural Products with Anti-Cancer Effects, Pathobiology Reaearch, 2018; 21(3): 163-171. magiran.com/p1885384
لیلا رضاخانی، پگاه میرزاپور، اکرم علیزاده، مرتضی علیزاده، محمدرسول خزاعی، مظفر خزاعی ، "مروری بر گیاهان و ترکیبات طبیعی دارای اثرات ضدسرطانی"، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 21، شماره 3 (1397): 163-171. magiran.com/p1885384
L. Rezakhani, P. Mirzapour, A. Alizadeh, M.R. Khazaei, M. Alizadeh, M. Khazaei , "An Overview on Plants and Natural Products with Anti-Cancer Effects", Pathobiology Reaearch 21, no.3 (2018): 163-171. magiran.com/p1885384
لیلا رضاخانی، پگاه میرزاپور، اکرم علیزاده، مرتضی علیزاده، محمدرسول خزاعی، مظفر خزاعی ، (1397). 'مروری بر گیاهان و ترکیبات طبیعی دارای اثرات ضدسرطانی'، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 21(3)، صص.163-171. magiran.com/p1885384
L. Rezakhani, P. Mirzapour, A. Alizadeh, M.R. Khazaei, M. Alizadeh, M. Khazaei , (2018). 'An Overview on Plants and Natural Products with Anti-Cancer Effects', Pathobiology Reaearch, 21(3), pp.163-171. magiran.com/p1885384
لیلا رضاخانی؛ پگاه میرزاپور؛ اکرم علیزاده؛ مرتضی علیزاده؛ محمدرسول خزاعی؛ مظفر خزاعی . "مروری بر گیاهان و ترکیبات طبیعی دارای اثرات ضدسرطانی". نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 21 ،3 ، 1397، 163-171. magiran.com/p1885384
L. Rezakhani; P. Mirzapour; A. Alizadeh; M.R. Khazaei; M. Alizadeh; M. Khazaei . "An Overview on Plants and Natural Products with Anti-Cancer Effects", Pathobiology Reaearch, 21, 3, 2018, 163-171. magiran.com/p1885384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال