ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بادینی، شیوا دیلمی، (1397). شرط تضمین پرداخت خسارت، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 48(3)، 435-452. magiran.com/p1885504
Hasan Badini , Shiva Deilami, (2018). Indemnity Clause, journal of Private law studies, 48(3), 435-452. magiran.com/p1885504
حسن بادینی، شیوا دیلمی، شرط تضمین پرداخت خسارت. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 1397؛ 48(3): 435-452. magiran.com/p1885504
Hasan Badini , Shiva Deilami, Indemnity Clause, journal of Private law studies, 2018; 48(3): 435-452. magiran.com/p1885504
حسن بادینی، شیوا دیلمی، "شرط تضمین پرداخت خسارت"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 48، شماره 3 (1397): 435-452. magiran.com/p1885504
Hasan Badini , Shiva Deilami, "Indemnity Clause", journal of Private law studies 48, no.3 (2018): 435-452. magiran.com/p1885504
حسن بادینی، شیوا دیلمی، (1397). 'شرط تضمین پرداخت خسارت'، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 48(3)، صص.435-452. magiran.com/p1885504
Hasan Badini , Shiva Deilami, (2018). 'Indemnity Clause', journal of Private law studies, 48(3), pp.435-452. magiran.com/p1885504
حسن بادینی؛ شیوا دیلمی. "شرط تضمین پرداخت خسارت". فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 48 ،3 ، 1397، 435-452. magiran.com/p1885504
Hasan Badini ; Shiva Deilami. "Indemnity Clause", journal of Private law studies, 48, 3, 2018, 435-452. magiran.com/p1885504
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال