ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد ابراهیمی، پوریا محمدزاده سقاء، مریم لطفی، (1397). بهینه سازی هزینه، زمان و نرخ قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل در زنجیره تامین چهار سطحی؛ با بهره گیری از مدلسازی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط، مجله حسابداری مدیریت، 11(38)، 1-14. magiran.com/p1885714
Ahmad Ebrahimi, Poriya Mohammadzadeh, Sagha, Maryam Lotfi, (2018). Optimization of costs, time and transportation system's reliability in a four-echelon supply chain network; using mixed integer linear programming, Management accounting, 11(38), 1-14. magiran.com/p1885714
احمد ابراهیمی، پوریا محمدزاده سقاء، مریم لطفی، بهینه سازی هزینه، زمان و نرخ قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل در زنجیره تامین چهار سطحی؛ با بهره گیری از مدلسازی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط. مجله حسابداری مدیریت، 1397؛ 11(38): 1-14. magiran.com/p1885714
Ahmad Ebrahimi, Poriya Mohammadzadeh, Sagha, Maryam Lotfi, Optimization of costs, time and transportation system's reliability in a four-echelon supply chain network; using mixed integer linear programming, Management accounting, 2018; 11(38): 1-14. magiran.com/p1885714
احمد ابراهیمی، پوریا محمدزاده سقاء، مریم لطفی، "بهینه سازی هزینه، زمان و نرخ قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل در زنجیره تامین چهار سطحی؛ با بهره گیری از مدلسازی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط"، مجله حسابداری مدیریت 11، شماره 38 (1397): 1-14. magiran.com/p1885714
Ahmad Ebrahimi, Poriya Mohammadzadeh, Sagha, Maryam Lotfi, "Optimization of costs, time and transportation system's reliability in a four-echelon supply chain network; using mixed integer linear programming", Management accounting 11, no.38 (2018): 1-14. magiran.com/p1885714
احمد ابراهیمی، پوریا محمدزاده سقاء، مریم لطفی، (1397). 'بهینه سازی هزینه، زمان و نرخ قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل در زنجیره تامین چهار سطحی؛ با بهره گیری از مدلسازی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط'، مجله حسابداری مدیریت، 11(38)، صص.1-14. magiran.com/p1885714
Ahmad Ebrahimi, Poriya Mohammadzadeh, Sagha, Maryam Lotfi, (2018). 'Optimization of costs, time and transportation system's reliability in a four-echelon supply chain network; using mixed integer linear programming', Management accounting, 11(38), pp.1-14. magiran.com/p1885714
احمد ابراهیمی؛ پوریا محمدزاده سقاء؛ مریم لطفی. "بهینه سازی هزینه، زمان و نرخ قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل در زنجیره تامین چهار سطحی؛ با بهره گیری از مدلسازی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط". مجله حسابداری مدیریت، 11 ،38 ، 1397، 1-14. magiran.com/p1885714
Ahmad Ebrahimi; Poriya Mohammadzadeh; Sagha; Maryam Lotfi. "Optimization of costs, time and transportation system's reliability in a four-echelon supply chain network; using mixed integer linear programming", Management accounting, 11, 38, 2018, 1-14. magiran.com/p1885714
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال