ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود ربانی ، حامد فرخی، (1397). ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تامین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 20(59)، 69. magiran.com/p1885777
Masoud Rabbani, Hamed Farrokhi, (2018). Integrating Data Envelopment Analysis and Reverse Auction Using Bi-level Programming Approach, Iranian Journal of Supply Chain Management, 20(59), 69. magiran.com/p1885777
مسعود ربانی ، حامد فرخی، ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تامین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول. فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 1397؛ 20(59): 69. magiran.com/p1885777
Masoud Rabbani, Hamed Farrokhi, Integrating Data Envelopment Analysis and Reverse Auction Using Bi-level Programming Approach, Iranian Journal of Supply Chain Management, 2018; 20(59): 69. magiran.com/p1885777
مسعود ربانی ، حامد فرخی، "ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تامین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 20، شماره 59 (1397): 69. magiran.com/p1885777
Masoud Rabbani, Hamed Farrokhi, "Integrating Data Envelopment Analysis and Reverse Auction Using Bi-level Programming Approach", Iranian Journal of Supply Chain Management 20, no.59 (2018): 69. magiran.com/p1885777
مسعود ربانی ، حامد فرخی، (1397). 'ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تامین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول'، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 20(59)، صص.69. magiran.com/p1885777
Masoud Rabbani, Hamed Farrokhi, (2018). 'Integrating Data Envelopment Analysis and Reverse Auction Using Bi-level Programming Approach', Iranian Journal of Supply Chain Management, 20(59), pp.69. magiran.com/p1885777
مسعود ربانی ؛ حامد فرخی. "ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تامین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول". فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 20 ،59 ، 1397، 69. magiran.com/p1885777
Masoud Rabbani; Hamed Farrokhi. "Integrating Data Envelopment Analysis and Reverse Auction Using Bi-level Programming Approach", Iranian Journal of Supply Chain Management, 20, 59, 2018, 69. magiran.com/p1885777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال