ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین یوسف پور، محمد صفی خانی محمودی، محمدرضا حائری یزدی ، آرش بهرامی، (1397). برداشت انرژی ارتعاشی در پیکره بندی پیزومگنتوالاستیک با استفاده از تشدید فوق هارمونیک، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(7)، 1-9. magiran.com/p1885833
Amin Yusefpour, Mohammad Safikhani, Mohammad Reza Hairi Yazdi , Arash Bahrami, (2018). Piezomagnetoelastic vibration energy harvesting with superharmonic resonance, Modares Mechanical Engineering, 18(7), 1-9. magiran.com/p1885833
امین یوسف پور، محمد صفی خانی محمودی، محمدرضا حائری یزدی ، آرش بهرامی، برداشت انرژی ارتعاشی در پیکره بندی پیزومگنتوالاستیک با استفاده از تشدید فوق هارمونیک. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1397؛ 18(7): 1-9. magiran.com/p1885833
Amin Yusefpour, Mohammad Safikhani, Mohammad Reza Hairi Yazdi , Arash Bahrami, Piezomagnetoelastic vibration energy harvesting with superharmonic resonance, Modares Mechanical Engineering, 2018; 18(7): 1-9. magiran.com/p1885833
امین یوسف پور، محمد صفی خانی محمودی، محمدرضا حائری یزدی ، آرش بهرامی، "برداشت انرژی ارتعاشی در پیکره بندی پیزومگنتوالاستیک با استفاده از تشدید فوق هارمونیک"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 18، شماره 7 (1397): 1-9. magiran.com/p1885833
Amin Yusefpour, Mohammad Safikhani, Mohammad Reza Hairi Yazdi , Arash Bahrami, "Piezomagnetoelastic vibration energy harvesting with superharmonic resonance", Modares Mechanical Engineering 18, no.7 (2018): 1-9. magiran.com/p1885833
امین یوسف پور، محمد صفی خانی محمودی، محمدرضا حائری یزدی ، آرش بهرامی، (1397). 'برداشت انرژی ارتعاشی در پیکره بندی پیزومگنتوالاستیک با استفاده از تشدید فوق هارمونیک'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(7)، صص.1-9. magiran.com/p1885833
Amin Yusefpour, Mohammad Safikhani, Mohammad Reza Hairi Yazdi , Arash Bahrami, (2018). 'Piezomagnetoelastic vibration energy harvesting with superharmonic resonance', Modares Mechanical Engineering, 18(7), pp.1-9. magiran.com/p1885833
امین یوسف پور؛ محمد صفی خانی محمودی؛ محمدرضا حائری یزدی ؛ آرش بهرامی. "برداشت انرژی ارتعاشی در پیکره بندی پیزومگنتوالاستیک با استفاده از تشدید فوق هارمونیک". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18 ،7 ، 1397، 1-9. magiran.com/p1885833
Amin Yusefpour; Mohammad Safikhani; Mohammad Reza Hairi Yazdi ; Arash Bahrami. "Piezomagnetoelastic vibration energy harvesting with superharmonic resonance", Modares Mechanical Engineering, 18, 7, 2018, 1-9. magiran.com/p1885833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال