ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود شاهقلیان قهفرخی، غلامحسین رحیمی، (1397). پیش بینی بار بحرانی کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با شبکه های لوزی شکل بر اساس آنالیز ارتعاشات غیرخطی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(4)، 135-143. magiran.com/p1886089
Davoud Shahgholian Ghahfarokhi, G. H. Rahimi, (2018). Prediction of the critical buckling load of stiffened composite cylindrical shells with lozenge grid based on the nonlinear vibration analysis, Modares Mechanical Engineering, 18(4), 135-143. magiran.com/p1886089
داود شاهقلیان قهفرخی، غلامحسین رحیمی، پیش بینی بار بحرانی کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با شبکه های لوزی شکل بر اساس آنالیز ارتعاشات غیرخطی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1397؛ 18(4): 135-143. magiran.com/p1886089
Davoud Shahgholian Ghahfarokhi, G. H. Rahimi, Prediction of the critical buckling load of stiffened composite cylindrical shells with lozenge grid based on the nonlinear vibration analysis, Modares Mechanical Engineering, 2018; 18(4): 135-143. magiran.com/p1886089
داود شاهقلیان قهفرخی، غلامحسین رحیمی، "پیش بینی بار بحرانی کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با شبکه های لوزی شکل بر اساس آنالیز ارتعاشات غیرخطی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 18، شماره 4 (1397): 135-143. magiran.com/p1886089
Davoud Shahgholian Ghahfarokhi, G. H. Rahimi, "Prediction of the critical buckling load of stiffened composite cylindrical shells with lozenge grid based on the nonlinear vibration analysis", Modares Mechanical Engineering 18, no.4 (2018): 135-143. magiran.com/p1886089
داود شاهقلیان قهفرخی، غلامحسین رحیمی، (1397). 'پیش بینی بار بحرانی کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با شبکه های لوزی شکل بر اساس آنالیز ارتعاشات غیرخطی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(4)، صص.135-143. magiran.com/p1886089
Davoud Shahgholian Ghahfarokhi, G. H. Rahimi, (2018). 'Prediction of the critical buckling load of stiffened composite cylindrical shells with lozenge grid based on the nonlinear vibration analysis', Modares Mechanical Engineering, 18(4), pp.135-143. magiran.com/p1886089
داود شاهقلیان قهفرخی؛ غلامحسین رحیمی. "پیش بینی بار بحرانی کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با شبکه های لوزی شکل بر اساس آنالیز ارتعاشات غیرخطی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18 ،4 ، 1397، 135-143. magiran.com/p1886089
Davoud Shahgholian Ghahfarokhi; G. H. Rahimi. "Prediction of the critical buckling load of stiffened composite cylindrical shells with lozenge grid based on the nonlinear vibration analysis", Modares Mechanical Engineering, 18, 4, 2018, 135-143. magiran.com/p1886089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال