ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد سجاد سیفی، محمد مجدم، پویان هاشمی طاری، (1397). طراحی بهینه پره ی توربین باد محور افقی کوچک با در نظر گرفتن قیود مکانیکی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(9)، 122-130. magiran.com/p1886169
Seyyed Mohammad Sajad Seifi, Pouyan Hashemi Tari, Mohammad Mojaddam , (2018). Optimal Design of a Blade of a Small Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) with considering Mechanical Constraints, Modares Mechanical Engineering, 18(9), 122-130. magiran.com/p1886169
سید محمد سجاد سیفی، محمد مجدم، پویان هاشمی طاری، طراحی بهینه پره ی توربین باد محور افقی کوچک با در نظر گرفتن قیود مکانیکی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1397؛ 18(9): 122-130. magiran.com/p1886169
Seyyed Mohammad Sajad Seifi, Pouyan Hashemi Tari, Mohammad Mojaddam , Optimal Design of a Blade of a Small Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) with considering Mechanical Constraints, Modares Mechanical Engineering, 2018; 18(9): 122-130. magiran.com/p1886169
سید محمد سجاد سیفی، محمد مجدم، پویان هاشمی طاری، "طراحی بهینه پره ی توربین باد محور افقی کوچک با در نظر گرفتن قیود مکانیکی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 18، شماره 9 (1397): 122-130. magiran.com/p1886169
Seyyed Mohammad Sajad Seifi, Pouyan Hashemi Tari, Mohammad Mojaddam , "Optimal Design of a Blade of a Small Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) with considering Mechanical Constraints", Modares Mechanical Engineering 18, no.9 (2018): 122-130. magiran.com/p1886169
سید محمد سجاد سیفی، محمد مجدم، پویان هاشمی طاری، (1397). 'طراحی بهینه پره ی توربین باد محور افقی کوچک با در نظر گرفتن قیود مکانیکی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(9)، صص.122-130. magiran.com/p1886169
Seyyed Mohammad Sajad Seifi, Pouyan Hashemi Tari, Mohammad Mojaddam , (2018). 'Optimal Design of a Blade of a Small Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) with considering Mechanical Constraints', Modares Mechanical Engineering, 18(9), pp.122-130. magiran.com/p1886169
سید محمد سجاد سیفی؛ محمد مجدم؛ پویان هاشمی طاری. "طراحی بهینه پره ی توربین باد محور افقی کوچک با در نظر گرفتن قیود مکانیکی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18 ،9 ، 1397، 122-130. magiran.com/p1886169
Seyyed Mohammad Sajad Seifi; Pouyan Hashemi Tari; Mohammad Mojaddam . "Optimal Design of a Blade of a Small Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) with considering Mechanical Constraints", Modares Mechanical Engineering, 18, 9, 2018, 122-130. magiran.com/p1886169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال