ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمحمود میرخلیلی، علی عسگری مروت، مسلم واحدی، (1397). عوامل حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی خانواده در پیشگیری ازبزهکاری اطفال و نوجوانان، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، 5(2)، 213-231. magiran.com/p1886190
Mahmud Mirkhalili , Ali Asgari Morovat, Moslem Vahedi, (2018). The Studying of the Factors of Preservation and Development of Social Capital of the Family for the Purpose of Prevention of Children and Juvenile Delinquency, Journal of Social Capital Management, 5(2), 213-231. magiran.com/p1886190
سیدمحمود میرخلیلی، علی عسگری مروت، مسلم واحدی، عوامل حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی خانواده در پیشگیری ازبزهکاری اطفال و نوجوانان. مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، 1397؛ 5(2): 213-231. magiran.com/p1886190
Mahmud Mirkhalili , Ali Asgari Morovat, Moslem Vahedi, The Studying of the Factors of Preservation and Development of Social Capital of the Family for the Purpose of Prevention of Children and Juvenile Delinquency, Journal of Social Capital Management, 2018; 5(2): 213-231. magiran.com/p1886190
سیدمحمود میرخلیلی، علی عسگری مروت، مسلم واحدی، "عوامل حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی خانواده در پیشگیری ازبزهکاری اطفال و نوجوانان"، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی 5، شماره 2 (1397): 213-231. magiran.com/p1886190
Mahmud Mirkhalili , Ali Asgari Morovat, Moslem Vahedi, "The Studying of the Factors of Preservation and Development of Social Capital of the Family for the Purpose of Prevention of Children and Juvenile Delinquency", Journal of Social Capital Management 5, no.2 (2018): 213-231. magiran.com/p1886190
سیدمحمود میرخلیلی، علی عسگری مروت، مسلم واحدی، (1397). 'عوامل حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی خانواده در پیشگیری ازبزهکاری اطفال و نوجوانان'، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، 5(2)، صص.213-231. magiran.com/p1886190
Mahmud Mirkhalili , Ali Asgari Morovat, Moslem Vahedi, (2018). 'The Studying of the Factors of Preservation and Development of Social Capital of the Family for the Purpose of Prevention of Children and Juvenile Delinquency', Journal of Social Capital Management, 5(2), pp.213-231. magiran.com/p1886190
سیدمحمود میرخلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مسلم واحدی. "عوامل حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی خانواده در پیشگیری ازبزهکاری اطفال و نوجوانان". مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، 5 ،2 ، 1397، 213-231. magiran.com/p1886190
Mahmud Mirkhalili ; Ali Asgari Morovat; Moslem Vahedi. "The Studying of the Factors of Preservation and Development of Social Capital of the Family for the Purpose of Prevention of Children and Juvenile Delinquency", Journal of Social Capital Management, 5, 2, 2018, 213-231. magiran.com/p1886190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال