ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رضایی گلستانی، علی خنجری، علی میثاقی، افشین آخوندزاده بستی، علی عبدالخانی، سمیرا فیاض فر، (1397). طراحی فیلم های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 153-162. magiran.com/p1886246
Mohammadreza Rezaeigolesani, Ali Khanjari, Ali Misaghi, Afshin Akhondzadeh Basti, Ali Abdolkhani, Samira Fayazfar, (2018). Development of biodegradable antibacterial poly-lactic acid based packaging films with bioactive compounds, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 153-162. magiran.com/p1886246
محمدرضا رضایی گلستانی، علی خنجری، علی میثاقی، افشین آخوندزاده بستی، علی عبدالخانی، سمیرا فیاض فر، طراحی فیلم های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 153-162. magiran.com/p1886246
Mohammadreza Rezaeigolesani, Ali Khanjari, Ali Misaghi, Afshin Akhondzadeh Basti, Ali Abdolkhani, Samira Fayazfar, Development of biodegradable antibacterial poly-lactic acid based packaging films with bioactive compounds, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 153-162. magiran.com/p1886246
محمدرضا رضایی گلستانی، علی خنجری، علی میثاقی، افشین آخوندزاده بستی، علی عبدالخانی، سمیرا فیاض فر، "طراحی فیلم های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 153-162. magiran.com/p1886246
Mohammadreza Rezaeigolesani, Ali Khanjari, Ali Misaghi, Afshin Akhondzadeh Basti, Ali Abdolkhani, Samira Fayazfar, "Development of biodegradable antibacterial poly-lactic acid based packaging films with bioactive compounds", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 153-162. magiran.com/p1886246
محمدرضا رضایی گلستانی، علی خنجری، علی میثاقی، افشین آخوندزاده بستی، علی عبدالخانی، سمیرا فیاض فر، (1397). 'طراحی فیلم های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.153-162. magiran.com/p1886246
Mohammadreza Rezaeigolesani, Ali Khanjari, Ali Misaghi, Afshin Akhondzadeh Basti, Ali Abdolkhani, Samira Fayazfar, (2018). 'Development of biodegradable antibacterial poly-lactic acid based packaging films with bioactive compounds', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.153-162. magiran.com/p1886246
محمدرضا رضایی گلستانی؛ علی خنجری؛ علی میثاقی؛ افشین آخوندزاده بستی؛ علی عبدالخانی؛ سمیرا فیاض فر. "طراحی فیلم های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 153-162. magiran.com/p1886246
Mohammadreza Rezaeigolesani; Ali Khanjari; Ali Misaghi; Afshin Akhondzadeh Basti; Ali Abdolkhani; Samira Fayazfar. "Development of biodegradable antibacterial poly-lactic acid based packaging films with bioactive compounds", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 153-162. magiran.com/p1886246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال