ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم خلیلیان شلمزاری، محمد هادی مرادیان، پژمان رضایتی چرانی، (1397). استفاده از پلی آمیدوآمین اپی کلروهیدرین به همراه نانوالیاف سلولزی و کربوکسی متیل سلولز برای بهبود مقاومت کششی تر لیوان کاغذی، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 163-173. magiran.com/p1886254
Meysam Khalilian Shalamzari, Mohammad Hadi Moradian, Pejman Rezayati Charani, (2018). Improving wet tensile strength of paper glass using PAE, CNF and CMC, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 163-173. magiran.com/p1886254
میثم خلیلیان شلمزاری، محمد هادی مرادیان، پژمان رضایتی چرانی، استفاده از پلی آمیدوآمین اپی کلروهیدرین به همراه نانوالیاف سلولزی و کربوکسی متیل سلولز برای بهبود مقاومت کششی تر لیوان کاغذی. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 163-173. magiran.com/p1886254
Meysam Khalilian Shalamzari, Mohammad Hadi Moradian, Pejman Rezayati Charani, Improving wet tensile strength of paper glass using PAE, CNF and CMC, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 163-173. magiran.com/p1886254
میثم خلیلیان شلمزاری، محمد هادی مرادیان، پژمان رضایتی چرانی، "استفاده از پلی آمیدوآمین اپی کلروهیدرین به همراه نانوالیاف سلولزی و کربوکسی متیل سلولز برای بهبود مقاومت کششی تر لیوان کاغذی"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 163-173. magiran.com/p1886254
Meysam Khalilian Shalamzari, Mohammad Hadi Moradian, Pejman Rezayati Charani, "Improving wet tensile strength of paper glass using PAE, CNF and CMC", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 163-173. magiran.com/p1886254
میثم خلیلیان شلمزاری، محمد هادی مرادیان، پژمان رضایتی چرانی، (1397). 'استفاده از پلی آمیدوآمین اپی کلروهیدرین به همراه نانوالیاف سلولزی و کربوکسی متیل سلولز برای بهبود مقاومت کششی تر لیوان کاغذی'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.163-173. magiran.com/p1886254
Meysam Khalilian Shalamzari, Mohammad Hadi Moradian, Pejman Rezayati Charani, (2018). 'Improving wet tensile strength of paper glass using PAE, CNF and CMC', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.163-173. magiran.com/p1886254
میثم خلیلیان شلمزاری؛ محمد هادی مرادیان؛ پژمان رضایتی چرانی. "استفاده از پلی آمیدوآمین اپی کلروهیدرین به همراه نانوالیاف سلولزی و کربوکسی متیل سلولز برای بهبود مقاومت کششی تر لیوان کاغذی". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 163-173. magiran.com/p1886254
Meysam Khalilian Shalamzari; Mohammad Hadi Moradian; Pejman Rezayati Charani. "Improving wet tensile strength of paper glass using PAE, CNF and CMC", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 163-173. magiran.com/p1886254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال