ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن مسگرهای کاشانی، وحید وزیری، فرشید فرجی، لعیا جمالی راد، (1397). بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از بامبو- خرده چوب صنعتی با استفاده از پودر پلی-پروپیلن، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 199-208. magiran.com/p1886280
Mohammad Hasan Mesgarhaye Kashani, Vahid Vaziri, Farshid Faraji, Loya Jamalirad, (2018). Improving the mechanical and physical properties of particleboard produced from bamboo- industrial wood using polypropylene powder, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 199-208. magiran.com/p1886280
محمدحسن مسگرهای کاشانی، وحید وزیری، فرشید فرجی، لعیا جمالی راد، بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از بامبو- خرده چوب صنعتی با استفاده از پودر پلی-پروپیلن. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 199-208. magiran.com/p1886280
Mohammad Hasan Mesgarhaye Kashani, Vahid Vaziri, Farshid Faraji, Loya Jamalirad, Improving the mechanical and physical properties of particleboard produced from bamboo- industrial wood using polypropylene powder, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 199-208. magiran.com/p1886280
محمدحسن مسگرهای کاشانی، وحید وزیری، فرشید فرجی، لعیا جمالی راد، "بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از بامبو- خرده چوب صنعتی با استفاده از پودر پلی-پروپیلن"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 199-208. magiran.com/p1886280
Mohammad Hasan Mesgarhaye Kashani, Vahid Vaziri, Farshid Faraji, Loya Jamalirad, "Improving the mechanical and physical properties of particleboard produced from bamboo- industrial wood using polypropylene powder", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 199-208. magiran.com/p1886280
محمدحسن مسگرهای کاشانی، وحید وزیری، فرشید فرجی، لعیا جمالی راد، (1397). 'بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از بامبو- خرده چوب صنعتی با استفاده از پودر پلی-پروپیلن'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.199-208. magiran.com/p1886280
Mohammad Hasan Mesgarhaye Kashani, Vahid Vaziri, Farshid Faraji, Loya Jamalirad, (2018). 'Improving the mechanical and physical properties of particleboard produced from bamboo- industrial wood using polypropylene powder', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.199-208. magiran.com/p1886280
محمدحسن مسگرهای کاشانی؛ وحید وزیری؛ فرشید فرجی؛ لعیا جمالی راد. "بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از بامبو- خرده چوب صنعتی با استفاده از پودر پلی-پروپیلن". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 199-208. magiran.com/p1886280
Mohammad Hasan Mesgarhaye Kashani; Vahid Vaziri; Farshid Faraji; Loya Jamalirad. "Improving the mechanical and physical properties of particleboard produced from bamboo- industrial wood using polypropylene powder", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 199-208. magiran.com/p1886280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال