ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم سهیلی پور، مهرناز آزادی بویاغچی، (1397). تاثیر صمغ کتیرای قلیایی شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 209-222. magiran.com/p1886289
Azam Soheilipour, Mehrnaz Azadi Bouyaghchi, (2018). Influence of the Alkalified Tragacanth Gum on optical and Mechanical Strenght of the Historical Paper Documents, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 209-222. magiran.com/p1886289
اعظم سهیلی پور، مهرناز آزادی بویاغچی، تاثیر صمغ کتیرای قلیایی شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 209-222. magiran.com/p1886289
Azam Soheilipour, Mehrnaz Azadi Bouyaghchi, Influence of the Alkalified Tragacanth Gum on optical and Mechanical Strenght of the Historical Paper Documents, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 209-222. magiran.com/p1886289
اعظم سهیلی پور، مهرناز آزادی بویاغچی، "تاثیر صمغ کتیرای قلیایی شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 209-222. magiran.com/p1886289
Azam Soheilipour, Mehrnaz Azadi Bouyaghchi, "Influence of the Alkalified Tragacanth Gum on optical and Mechanical Strenght of the Historical Paper Documents", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 209-222. magiran.com/p1886289
اعظم سهیلی پور، مهرناز آزادی بویاغچی، (1397). 'تاثیر صمغ کتیرای قلیایی شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.209-222. magiran.com/p1886289
Azam Soheilipour, Mehrnaz Azadi Bouyaghchi, (2018). 'Influence of the Alkalified Tragacanth Gum on optical and Mechanical Strenght of the Historical Paper Documents', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.209-222. magiran.com/p1886289
اعظم سهیلی پور؛ مهرناز آزادی بویاغچی. "تاثیر صمغ کتیرای قلیایی شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 209-222. magiran.com/p1886289
Azam Soheilipour; Mehrnaz Azadi Bouyaghchi. "Influence of the Alkalified Tragacanth Gum on optical and Mechanical Strenght of the Historical Paper Documents", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 209-222. magiran.com/p1886289
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال