ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام صادقی نیک، امیر خسروانی، بهبود محبی، حسین یوسفی، (1397). اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 223-234. magiran.com/p1886292
Behnam Sadeghi Nik, Amir Khosravani, Behbood Mohebby, Hossein Yousefi, (2018). The effect of dissolution time on wettability and certain properties of cellulose film produced using ionic liquid, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 223-234. magiran.com/p1886292
بهنام صادقی نیک، امیر خسروانی، بهبود محبی، حسین یوسفی، اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 223-234. magiran.com/p1886292
Behnam Sadeghi Nik, Amir Khosravani, Behbood Mohebby, Hossein Yousefi, The effect of dissolution time on wettability and certain properties of cellulose film produced using ionic liquid, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 223-234. magiran.com/p1886292
بهنام صادقی نیک، امیر خسروانی، بهبود محبی، حسین یوسفی، "اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 223-234. magiran.com/p1886292
Behnam Sadeghi Nik, Amir Khosravani, Behbood Mohebby, Hossein Yousefi, "The effect of dissolution time on wettability and certain properties of cellulose film produced using ionic liquid", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 223-234. magiran.com/p1886292
بهنام صادقی نیک، امیر خسروانی، بهبود محبی، حسین یوسفی، (1397). 'اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.223-234. magiran.com/p1886292
Behnam Sadeghi Nik, Amir Khosravani, Behbood Mohebby, Hossein Yousefi, (2018). 'The effect of dissolution time on wettability and certain properties of cellulose film produced using ionic liquid', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.223-234. magiran.com/p1886292
بهنام صادقی نیک؛ امیر خسروانی؛ بهبود محبی؛ حسین یوسفی. "اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 223-234. magiran.com/p1886292
Behnam Sadeghi Nik; Amir Khosravani; Behbood Mohebby; Hossein Yousefi. "The effect of dissolution time on wettability and certain properties of cellulose film produced using ionic liquid", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 223-234. magiran.com/p1886292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال